وقتی خـــدا غـریـبـــه-ست، آدم شـدن مـحـالـه ... گر در طلب لقمه نانی، نانی / گر در طلب گوهر كانی، كانی / این نكته رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز كه اندر پی آنی، آنی ... مـــولانـــا امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند / و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. / باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. / این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. / ( صحیفه امام،ج13،ص102) http://yaadust.mihanblog.com 2017-02-24T10:44:02+01:00 text/html 2017-02-15T13:04:50+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی ‌‌ پاسخ دندانشکن به شیخ شهر ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3527 <div dir="RTL" align="right" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; line-height: 32px; margin: 0px;"><b><div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"><div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"><div class="xpost2"><div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"><div dir="rtl"><b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><strong><div class="xpost2"><div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"><p dir="rtl" align="justify" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="justify" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; font-size: large; font-weight: 700; background-color: rgb(0, 183, 0);">&nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div></div></strong></b></div></div></div></div></div></b></div><strong style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;</p></b><div dir="rtl" style="text-align: right;"><b><h1 class="title" style="line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px;"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=1412" style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: 1pt; text-align: start; text-decoration: overline blink; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#00B700"><span lang="fa"><span style="font-size: 12px;">‌‌</span><font size="6"> پاسخ دندانشکن به شیخ شهر ...&nbsp;&nbsp;</font></span></font></a></b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 1pt; line-height: normal;"><blink><span style="text-decoration: overline;"><u><font color="#00B700" size="6">&nbsp;</font></u></span></blink></b></h1><b style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><p class="title" style="line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px;"><strong style="font-size: 11px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></strong></p><div dir="rtl" style="text-align: right; display: inline !important;"><b><b style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><div dir="rtl" style="text-align: right; display: inline !important;"><b><b style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><div dir="rtl" style="text-align: right; display: inline !important;"><b><b style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><div dir="rtl" style="text-align: right; display: inline !important;"><b><b style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><h1 class="title" style="line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; display: inline !important;"><b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره&nbsp;</font></span></b></span><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید&nbsp;</font></span></b></b>&nbsp;</h1></b></b></div></b></b></div></b></b></div></b></b></div></b></b><b style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p></b><p style="font-size: medium; background-color: rgb(242, 255, 255); text-align: justify; line-height: 55px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5"><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"><br></b></font><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></span><font size="4"><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ابوالحسن خرقانی</span><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);">&nbsp;می گوید:<br>جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد!!! ...<br>اول:مرد فاسدی از کنارم گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد!!! او گفت: ای شیخ ! خدا میداند که فردا حال ما چه خواهد شد!!! ...&nbsp;<br>دوم: مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده های گل آلود میرفت... به او گفتم: قدم ثابت بردار تا نلغزی! گفت: من بلغزم باکی نیست ... به هوش باش تو نلغزی شیخ!!! که جماعتی از پی تو خواهند لغزید ... سوم: کودکی دیدم که چراغی در دست داشت. گفتم: این روشنایی را از کجا آورده ای؟! کودک چراغ را فوت کرد و آنرا خاموش ساخت و گفت: تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت؟! چهارم: زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوهرش شکایت می کرد! گفتم؛اول رویت را بپوشان بعد با من حرف بزن!!! گفت: من که غرق خواهش دنیا هستم چنان از خود بی خود شده-ام که از خود خبرم نیست، تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری ؟!!! ...&nbsp;<br></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">"تذکره اولیاء"</span><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);"><br></span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">عطار نیشابوری</b></font></font><font size="5"><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"><br>&nbsp;</b></span></font></p><p style="font-size: medium; background-color: rgb(242, 255, 255); text-align: justify; line-height: 55px;"><b><font size="5" face="Latha"><span style="text-decoration: overline; background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#520088"><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF">&nbsp;</font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی</font></span></span></font></b></p><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b><p style="font-size: medium; background-color: rgb(242, 255, 255);"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);">&nbsp;</b></p></div></strong> text/html 2017-02-14T12:37:15+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی بگذار بگویند ساده است ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3526 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <font size="6"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"> <a style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: normal; text-align: start; text-decoration: overline blink;" href="http://shenasname.com/index5.php?code=286"> <font color="#00B700"><span lang="fa">&nbsp; بگذار بگویند ساده است ...&nbsp; </span></font></a> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255); text-decoration: overline underline blink;"> <font color="#00B700" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;</font></b></font></h1><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255); text-decoration: overline underline blink;"> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4"> <b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ... ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ... ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺯﻭﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ... <br> ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ... ﺳﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ! <br> ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﺎﻫﮕﻠﯽ ﺭﻓﺖ ... ﻭ ﺁﺟﺮ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺁﻣﺪ ... <br> ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﺑﺎﻟﮑﻦ ... ﺣﯿﺎﻁ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ... <br> ﺣﻮﺽ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﻫﺎ ... <br> ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ... <br> ﺻﻔﺎ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ... <br> ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻦ ... <br> ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ... ﺁﺩﻣﯿﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ... <br> ﻫﻨﻮﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ... <br> ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ ! <br> ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻮﺭﺩ ... <br> ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﻬﺎﻧﻪ ... ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻫﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ! ﻻﺍﻗﻞ ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻦ! ﻓﺮﺩﺍﻫﺎﻳﺖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ... </b></font></span></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"><br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-13T09:28:46+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی غفلت از این بیماریهای روح و روان ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3525 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b></strong><div style="text-align: right" dir="rtl"><strong><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> </strong> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <blockquote> <p style="background-color: #FFFFCC; line-height:99px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <a style="font-family: Arial; text-align: start; text-decoration: overline blink;" href="http://shenasname.com/index5.php?code=3139"> <font size="6">&nbsp;غفلت از این بیماریهای روح و روان ...&nbsp; </font></a></p> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روزی</font></span><font size="4"><span style="background-color: #FFFF00"> سقراط </span></font> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4"> ، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر است. علت ناراحتیش را پرسید، پاسخ داد: در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم. سقراط گفت: چرا رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت: خب معلوم است، چنین رفتاری ناراحت کننده است. سقراط پرسید: اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد وبیماری به خود می پیچد، آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟ مرد گفت: مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم.آدم که از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود. سقراط پرسید: به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟ مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم. سقراط گفت: همه ی این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی، آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش نادرست است، روانش بیمار نیست؟ اگر کسی فکر و روانش سالم باشد،هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود؟ بیماری فکر و روان نامش غفلت است و باید به جای دلخوری و رنجش، نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است، دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست هیچکس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده و بدان که هر وقت کسی بدی می کند، در آن لحظه بیمار است.</font><font size="5"><br> &nbsp;</font></span></b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"><b><font size="5" face="Latha"><span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"><font color="#520088"><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </strong></div><strong> </strong></div> text/html 2017-02-12T10:21:33+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی «نون» توٌ خود رو بخواب زدن وَ تملقه ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3524 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8212497300/CH8PLUSEE_1.jpeg" width="550" height="439" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8105395876/TAMALLOQ_2.jpeg" width="550" height="310" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s3.picofile.com/file/8212499926/CH8PLUSEE_4.jpg" width="550" height="306" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s3.picofile.com/file/8212499692/CH8PLUSEE_6.jpg" width="550" height="679" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8184376342/B3TAF8WOTY_2.jpeg" width="550" height="387" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s2.picofile.com/file/8262057592/B3TAF8WOT_3.jpg" width="550" height="304" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal;"> <blockquote> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px;" class="title"> <a style="font-family: Arial; text-align: start; text-decoration: overline blink; background-color: rgb(140, 0, 234);" href="http://shenasname.com/index5.php?code=3153"><font size="6"> <font color="#000000">&nbsp;&nbsp; «<span lang="fa">نون» توٌ خود رو بخواب زدن وَ تملقه ...&nbsp; </span></font></font></a></h1> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><div dir="rtl" style="display: inline !important;"><b><b style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b></b></div></strong></h1><h1 class="title" style="line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; display: inline !important;"><b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1></b></b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:40px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4"> <b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; دزدی مرتباً به دهكده ای میزد، تا ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺩﭘﺎیی از او ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ!<span lang="en-us"> </span>رد پایی ﺷﺒﻴﻪ ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ! <span lang="en-us">&nbsp;</span>ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺩﺯﺩ، ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺭﺍ هم ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ،<span lang="en-us"> </span>ﺩﯾﮕﺮﯼ میگفت: ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎیش ﺷﺒﯿﻪ ﭼﮑﻤﻪ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ.&nbsp; ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ. ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ: ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ؛ ﺩﺯﺩ، ﺧﻮﺩ ﮐﺪﺧﺪﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﺯﺩند ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﮐﺪﺧﺪﺍ شما ﺑﻪﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﻞ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺍﻭﺳﺖ.<br> ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ. ﻭقتی ﺍﺣﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ می ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﺩﺯﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﮎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ، ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﺎﺩﯼ، ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺑﻬﺎﻳﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭﻟﯽ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ، ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ.<br> &nbsp;</b></font></span></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-10T16:52:35+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی امام خمینی: کاری نکنید بگویند رژیم فاسدی رفت، رژیم فاسد دیگری جایش نشست ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3523 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #007700; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #FFFF00"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static3.jamaran.ir/thumbnail/nnQgQHeifTdD/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwPxddhGFNn7grU8RZthwxjjOVQi575JIIh4C9BsMMWd_CywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBGtYL0VaS0-8oEbt60vt-xA,,/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+.jpg" alt="امام خمینی: کاری نکنید که بگویند رژیم فاسدی رفت، رژیم فاسد دیگری جایش نشست" class="block wrapimg" width="550" height="366" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; letter-spacing: 0px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 0); text-decoration: overline blink;"> </b><blockquote><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 0px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 0); text-decoration: overline blink;"><font size="6"> </font></b><h1 class="fb title fn22" itemprop="headline" style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="6"><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 0px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 0); text-decoration: overline blink;"> <span lang="fa">&nbsp; </span> </b> <font face="Arial"> <a target="_blank" title="امام خمینی: کاری نکنید که بگویند رژیم فاسدی رفت، رژیم فاسد دیگری جایش نشست" itemprop="url" href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/571405-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 0px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 0); text-decoration: overline blink;"> <font color="#007700">امام</font></b><font color="#007700"><b style="letter-spacing: 0px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 0); text-decoration: overline blink;"> خمینی:</b><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 0px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 204); text-decoration: overline blink;">&nbsp; </b> </font><font color="#0CB107"> <b style="letter-spacing: 0px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 204); text-decoration: overline blink;"> کاری نکنید بگویند رژیم فاسدی رفت، رژیم فاسد دیگری جایش نشست<span lang="fa"> ...&nbsp; </span>&nbsp;</b></font></a></font></font></h1> </blockquote> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <h1 style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <font size="5"> <span style="background-color: #66FFFF"> <b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"> &nbsp; گزارش خبرنگار جی پلاس ، <span lang="fa">دغدغه-های امام خمینی (ره)</span> در جمع اهالی اردکان <span lang="fa">:&nbsp; </span><br> «امروز یک صفحه دیگرى در کار است. و آن این است که مسلمین، ملت ما، شکست داد طاغوت را، و رأى داد به جمهورى اسلامى، و شد مملکت مملکت اسلامى؛ اگر امروز ما یک خطاهایى بکنیم که دشمنهاى ما در خارج دامن به آن بزنند، در داخل دامن به آن بزنند، و منعکس کنند در خارج و داخل به اینکه اسلام هم مثل سایر مکتبها بلکه پایینتر از او، این شکست شکستى است که جبران ناپذیر است.</b></span><font color="#007700"><b style="font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"><span style="background-color: #F2F2F2"> </span> <span style="background-color: #FFFF79">شکست حضرت امیر از معاویه هیچ اهمیتى نداشت؛ براى اینکه شکست مسلک نبود؛ شکست شخص بود.</span><span style="background-color: #F2F2F2"> اما اگر ما الآن مدعى هستیم که اسلامى است رژیم ما، </span> <span style="background-color: #E3FFFF">ولى وقتى برویم سراغ بازار ببینیم بازار همان بازار سابق است، ربا همان رباى سابق است، چپاولگرى همان‏ چپاولگرى سابق است، اجحاف و گرانفروشى فوق العاده همان است که سابق بود؛ برویم توى ادارات هم ببینیم همان اشخاص و همان وضع و همان نابسامانى آنجا هم هست؛ برویم در مثلًا دانشگاه ببینیم آنجا هم مسائل همان مسائل است؛ هر جا برویم همان مسائل باشد، این موجب این مى شود که انعکاس پیدا بکند که رژیم فاسدى رفت، یک رژیم فاسدى جایش نشست.</span></b></font><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"><span style="background-color: #66FFFF"> کارى ما نکردیم جز اینکه یک رژیم فاسدى را از بین بردیم که آن رژیم فاسد کارهایش پاى اسلام حساب نمى‏ شد. این خطر نبود که اگر چنانچه محمد رضا یک ظلمى بکند، یا سازمان امنیت مردم را چه بکند، این به اسلام مربوط است. هیچ. جدا بود. حساب اسلام جدا، حساب آنها هم جدا بود.</span></b><b style="font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#0CB107"> </font><font color="#007700">این خطر آن روز هیچ نبود بلکه هر چه آنها ظلم مى‏ کردند اسلام تقویت بیشتر مى ‏شد: لَا زَالَ یُؤَیَّدُ هَذَا الدِّینُ بِالرَّجُل الفَاجِرِ رجل فاجر، آدم فاسق، آدم ظالم، هر چه ظلم بکند تأیید دین است. براى اینکه دین عدل است؛ او هر چه ظلم بکند مردم توجهشان به دین زیادتر مى‏ شود.</font></b><span style="background-color: #66FFFF"><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"> اما امروز که مملکت یک مملکت اسلامى، رژیم یک رژیم اسلامى، و یک آزادى براى مردم پیدا بشود، از این آزادى اگر بخواهد خداى نخواسته یک استفاده ‏هاى سوئى بشود و از این آزادى یک ظلمى بشود، تعدى بشود- عرض مى‏ کنم که- کارهایى که بر خلاف مسیر انقلاب است بشود، این طور نیست که [شکست‏] ما مثل شکست از محمد رضا باشد که برایمان اهمیت هیچ نداشت. امروز مسلک شکست مى‏ خورد. این است که مهم است.<br> </b></span><font color="#FFFFCC"> <b style="font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"> <span style="background-color: #008000"><span lang="fa">&nbsp;</span>باید ما همه بیدار باشیم، متوجه باشیم به اینکه از آزادى سوء استفاده نکنیم.</span></b></font><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"><span style="background-color: #66FFFF"> حالا که آزاد هستیم، هرج و مرج بشود؛ هر کسى بخواهد براى خودش؛ همچو آزادى در بین بشر نباید باشد. در اسلام مطرح نیست یک همچو آزادى که کسى آزاد باشد که مردم را اذیت کند؛ کسى آزاد باشد که اجحاف بکند؛ و همین طور از سایر چیزها.»<br> </span><span style="background-color: #FFFF00">صحیفه امام ؛ ج 8، ص 273-274 </span> </b></font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-09T17:33:29+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی حفظ انقلاب مهمتر و سخت-تر از خود انقلاب نیست؟ http://yaadust.mihanblog.com/post/3522 <div dir="RTL" align="right" style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(183, 152, 105); line-height: 24px; margin: 0px;"><b><div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(242, 255, 255);"><div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"><div class="xpost2" style="padding: 0px 50px 8px 10px;"><div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px; font-weight: normal; line-height: normal;"><div dir="rtl"><b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><strong><div class="xpost2" style="padding: 0px 50px 8px 10px;"><div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; background-color: rgb(242, 255, 255);"><p dir="rtl" align="justify" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" align="justify" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; font-size: large; font-weight: 700; background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div></div></strong></b></div></div></div></div></div></b></div><strong style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);"><img src="http://s7.picofile.com/file/8285759268/SHOHAD8YE_ENQEL8BE_ESL8MY_1.jpg" width="550" height="366" border="0" style="border: none;"></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);"><img src="http://s3.picofile.com/file/8285759026/SHOHAD8YE_ENQEL8BE_ESL8MY_2.jpg" width="550" height="342" border="0" style="border: none;"></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);"><img src="http://s4.picofile.com/file/8285758150/SHOHAD8YE_ENQEL8BE_ESL8MY_4.jpg" width="550" height="412" border="0" style="border: none;"></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);"><img src="http://s6.picofile.com/file/8285760200/SHOHAD8YE_ENQEL8BE_ESL8MY_5.jpg" width="550" height="412" border="0" style="border: none;"></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8285758668/SHOHAD8YE_ENQEL8BE_ESL8MY_3.jpg" style="border: none;"></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);"><img src="http://s7.picofile.com/file/8285757842/SHOHAD8YE_ENQEL8BE_ESL8MY_6.jpg" width="550" height="403" border="0" style="border: none;"></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;</p><b style="line-height: normal;"></b></b></strong><div dir="rtl" style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"><strong><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><b style="line-height: normal;"><b></b></b></b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-decoration: overline blink;"><p style="background-color: rgb(102, 255, 255); line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/630558/weblog/hshahmohammadi" style="text-decoration: none; color: rgb(176, 79, 1);"><font size="6" color="#008400">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">حفظ انقلاب مهمتر و</span>&nbsp;<span lang="fa">سخت-تر از خود&nbsp;</span>انقلاب&nbsp;<span lang="fa">نیست</span>؟</font></a></p></b><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><b><h1 class="title" style="padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15pt; color: rgb(173, 61, 51); line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره&nbsp;</font></span></b></span><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید&nbsp;</font></span></b></b>&nbsp;</h1></b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;<strong style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"><b style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right;"><font size="4" color="#0000FF"><span lang="fa"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">خبرآنلاین :</span><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);">&nbsp;</span></span></font></b><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 96);">وبلاگ&nbsp;<span lang="fa">دکتر</span>&nbsp;شاه‌محمدی، حمیدرضا</span><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);">&nbsp;- سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی 57 در حالی برگزار میشود که نسل انقلاب با سوالات متعددی روبرو هستند.</span></font></b></strong></p></b></strong><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align: justify; line-height: 35px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><strong><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"><font size="4"><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);">فارغ از توقعات آرمانگرایانه و مدینه فاضله ای که نسل انقلاب داشتند و میزان تحقق این آرمانها مثل همه انقلابهای جهان. امروزه برخی فضا سازیهای رسا نه ای در فضای مجازی به گونه ای است که انگشت اتهام نسل جدید بسوی نسل انقلاب نشانه رفته است. ذکر خاطره ای با رعایت ایجاز شاید پاسخی باشد برای فرزندانمان.سال 1356 بود.<br>حدود 15 سال از اصلاحات ارضی میگذشت که بخشی از اراضی خوانین به رعایا واگذار شده بود و اقتصاد کشور از کشاورزی به سمت صنایع وابسته سوق یافته بود، اما هنوز آتش زیر خاکستر انقلاب زبانه نکشیده بود. من به دعوت برادرم عازم یک از روستا های ولایت طارم در استان زنجان (که وی در آنجا معلم بود) بودیم.<br>جاده ماشین رو به روستاهای آنسوی رودخانه قزل اوزن راه نداشت و ناچار باید منتظر میشدیم تا یک قایق پارویی (کرجی) مسافرانش را در آنسو پیاده کرده و بعد پارو زنان خود را به این سوی رودخانه که آب آن با سرعت جاری بود میرسانید. و مسافرین را به نوبت به آنسو منتقل میکرد.&nbsp;<br>منتظر نوبت و سوار شدن به کرجی بودیم که مردی اسب سوار در حالیکه چند رعیت در کنار مرکبش پیاده میدویدند رسیدند. به محض توقف اسب یکی از ملازمین، چهار دست و پا زیر رکاب اسب روی زمین نشست، طوری که مرد سواره، موقع پیاده شدن از پشت او به عنوان سکو استفاده کرده و پایش را بر پشت او گذاشته و پیاده شد. مرد پس از پیاده شدن از اسب بدون آنکه کلامی بین آندو رد و بدل شود، سیلی جانسوزی بر گونه مرد رعیت نواخت. بعد بدون توجه به افراد در نوبت، سوار کرجی شده و نه تا آنسوی رود بلکه تا روستای مورد نظرش با قایق طی طریق نمود. و ما تا ساعتها در نوبت به انتظار بازگشت کرجی.صدا و سوزش آن سیلی و طعم درد حقارت آن چکمه بر پشت مرد رعیت، بعد از 40 سال هنوز بر گونه و پشت من احساس میشود. مثل همیشه نام رعیت و رعیتهای گمنام را کسی بخاطر ندارد. اما نام امیر حسن خان ذوالفقاری را فراموش نمیکنم. خوانین ذوالفقاری که از مقربین دربار و از ذی نفوذان دوره پهلوی بودند هنوز هم معرف حضور مردم خطه زنجان هستند.نقل این خاطره به عنوان یک نمونه سمبلیک نه میخواهد و نه میتواند مظالم و کاستیهای احتمالی موجود بعد از انقلاب را توجیه کند. بلکه پاسخی است به فرزندانمان که آنروزگار را ندیدند .<br>به افرادی که دیدند و فراموش کردند و به افرادی که با نقل وارونه، فضایی غیر واقعی از دوره ستم شاهی ساختند. طوری که فرزندان ما تصور میکنند نسل ما خوشی زیر دلشان زده بوده که انقلاب کردند.نسل امروز ممکن است بدلایل پذیرفته ای تصاویری را که مورخین و مصورین داخلی از دوران شاهنشاهی بیان و تصویر میکنند باور نداشته باشند. اما کتاب های چاپ شده از اسناد تاریخی خارج از کشور نیز گواه بر گستردگی فساد و ظلم است. تا آنجا که بعضا دولتهای امریکا و انگلیس برای حفظ کیان سلطنت، بر مبارزه با فساد از جمله فساد خانواده سلطنتی و شخص شاه تاکید میورزند. برای مثال وقتی که از اقدامات انجام شده شاه در این خصوص از جمله تصویب قانون معروف "از کجا آورده اید؟" نا امید میشوند. هر دو سفارت خانه مامور به تهیه گزارشی از فساد خانواده سلطنتی از جمله شخص شاه میشوند متاسفانه متن گزارش حاکی از فساد گسترده دربار است. سفیر انگلیس در یک مورد گزارش میکند: شاه ایران یک قرار داد در حال انعقاد با یک شرکت انگلیسی را بخاطر همسر مدیر یک شرکت آلمانی لغو و به طرف آلمانی واگذار کرده است. البته در اعتراض سفیر انگلیس قول جبران در سایر قرار دادها داده میشود.<br>فهرست بلندی از اختلاس و تبانی درباریان و شخص شاه در این گزارشها موجود است. اما از آنجا که ذائقه نسل رشد یافته در فضای مجازی عادت به خواندن مطالب بیش از یک پاراگراف را ندارد از ذکر آنها صرف نظر میشود. اما مخاطب دوم این نوشتار نسل انقلاب و نسل حاکم است. همو که با بزرگ دیدن و بزرگ کردن دشمن خارجی، از دشمن داخلی غفلت میورزد. فراموش میکند خطر فساد و ناکار آمدی، بزرگترین دشمن درونی هر نظامی است.<br>فراموش میکند که « الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم». یادش میرود که پیامبر (ص) فرمود: خداوند رحمت کند مردمی را که جهاد اصغر (جنگ با دشمنان خارجی) را تمام کردند ولی جهاد اکبر (جنگ با نفس اماره و دشمن درونی) بر آنها باقی مانده است.&nbsp;<br>دکتر حمید رضا شاه محمدی- بهمن ماه 1395&nbsp;</span></font></b><span style="background-color: rgb(227, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right;"><font size="5"><br>&nbsp;</font></b></span></strong><strong><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"><br></b><b><font size="5" face="Latha"><span style="text-decoration: overline; background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#520088"><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF">&nbsp;</font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی</font></span></span></font></b></strong></p><strong><b style="color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: 3px; line-height: normal;"><p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p></b></strong></div> text/html 2017-02-09T06:00:35+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی گور خود را کندن ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3521 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s4.picofile.com/file/8285683700/HERSO_TAMA_AE_GORG_HEK8YAT_1.jpg" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8285684026/HERSO_TAMA_AE_GORG_HEK8YAT_2.jpg" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8285684618/HERSO_TAMA_AE_GORG_HEK8YAT_5.jpg" width="550" height="829" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s3.picofile.com/file/8285686318/HERSO_TAMA_AE_GORG_HEK8YAT_3.jpg" width="550" height="361" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s4.picofile.com/file/8285685392/HERSO_TAMA_AE_GORG_HEK8YAT_4.jpg" width="550" height="628" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <blockquote> <p style="background-color: #DADADA"> <a style="font-family: Arial; text-align: start; text-decoration: overline blink;" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2286"> <font color="#FF0000" size="6"><span lang="fa">&nbsp; گور خود را کندن ...&nbsp; </span></font></a></p> </blockquote> <p style="background-color: #DADADA">&nbsp;</p> </b><p style="background-color: #DADADA"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <b> <b style="letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</b></b></p><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:35px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4"> <b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right; letter-spacing: 0pt;"> &nbsp;&nbsp;ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ اینگونه ﺷﮑﺎﺭ می کنند: <br> &nbsp;ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻐﻪ ﺍﯼ برنده مقداری ﺧﻮﻥ می ریزند ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺨﯽ ﻗﺮﺍﺭ داده ﻭﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﻫﺎ می کنند. ﮔﺮﮒ ﺁﻥ ﺭﺍ می بیند، یخ را به طمع ﺧﻮﻥ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ.<br> &nbsp;ﯾﺦ روی تیغه کم کم ﺁﺏ می شود ﻭ ﺗﯿﻐﻪ ی تیز، ﺯﺑﺎﻥ سرد و بی حس شده ی ﮔﺮﮒ ﺭﺍ می بُرد. ﮔﺮﮒ ﺧﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ می بیند ﻭ به ﺗﺼﻮﺭ و خیال این که ﺷﮑﺎﺭ و طعمه ﺧﻮﺑﯽ پیدا کرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﯿﺲ می زند؛ اما نمی داند یا نمی خواهد بداند که با آن حرص وصف ناشدنی و شهوت سیری ناپذیر، دارد ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩش ﺭﺍ می خورد!&nbsp; ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ آن ﮔﺮﮒ زبان بسته ﺧﻮﻥ می رود تا به دست خودش کشته می شود. نه گلوله ای شلیک می شود، و نه حتی نیزه ای پرتاب! اما گرگ با همه غرورش سرنگون میشود'!<br> &nbsp;حال بد نیست بدانیم که طمع، پول، قدرت ،تكبر ،فخرفروشی،حب جاه و مقام و احساس بى نیازى و بی مسئولیتی درقبال هم نوع میتواند هر انسانى رو به سرنوشت این گرگ قطب گرفتار كند. هلاکت به دست خودمان ، نه گلوله ای ، نه نیزه ای ...&nbsp; </b></font></span><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 1pt; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="4"><br> &nbsp;</font></b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-08T11:50:30+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی گویی نه خانی آمده نه خانی رفته!؟ ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3520 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> <b> <h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial; line-height: 2.5; color: rgb(154, 16, 16); font-stretch: normal; letter-spacing: normal; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: nassim-bold; text-decoration: overline blink; background-color: rgb(192, 192, 192);" href="http://aftabnews.ir/fa/news/425546/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF"> <span lang="fa">&nbsp; گویی نه خانی آمده نه خانی رفته!؟ ...&nbsp; </span> </a></h1> <h1 style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:35px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="5"> <b style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 0);"> <font face="Arial">آفتاب‌‌نیوز <span lang="fa">&gt; </span></font> </b> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"> &nbsp;</b></span></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"><font size="4"><span lang="fa">...</span> همان زمان به امام گفته بود: قطعنامه‌ را من می‌پذیرم چرا كه به نفع كشور است و بعدا مرا محاكمه و اعدام كنید. برای انقلاب خیلی‌ها حاضر بودند شهید شوند اما هركسی حاضر نیست تا به خاطر انقلاب و نظام بدنام شود ... <br> ... خود آیت‌الله در گفت‌وگویی درست زمانی که در اوج حملات سیاسی جریان اصول‌گرا قرار داشت به این ماجرا اشاره کرده بود:« به امام گفت اگر برای شما اعلام آتش بس سخت است این مشکل را من حل می کنم . من جانشین شما هستم و حق امضاء در این مسائل دارم من می روم و می پذیرم . ممکن است جنابعالی بعد بلافاصله بگویید که او تخلف کرده و باید از من به عنوان فرماندهی کل قوا اجازه می گرفت . شما آنموقع می توانید مرا محاکمه کنید . فدا کردن یک نفر بهتر از اینهمه مشکلاتی است که پیش آید .ایشان نگاه مهربانانه ای کردند و گفتند : نه ، این خوب نیست . خودشان پیشنهادی دادند که ما از آن پیشنهاد بیشتر متاثر شدیم و آن را قبول نکردیم و گفتیم که این درست نیست.»<br> ... جالب است منی که وقتی جنگ به پایان رسید تنها 3 سال داشتم از این ماجرا باخبر بودم اما آقای باهنر که در آن زمان نماینده مجلس سوم بوده از این معنا بی خبر بوده است.<br> ... فضای سیاسی ایران به شدت از اخلاق فاصله گرفته است. تمام جریان‌های سیاسی ایران حاضر هستند برای رسیدن به قدرت از تمام واقعیت‌های موجود بگذرند تا به کرسی‌ از کرسی‌های قدرت را به دست بگیرند.<br> به جرات می‌توان گفت در سپهر سیاست ایران، اخلاق قربانی قدرت شده است ... <br> بسیاری از سیاستمداران ایرانی در سخنان خود از اخلاق می‌گویند و خدا رو منادی آن می‌دانند و یا حتی خود را معلم اخلاق می‌نامند اما وقتی به عمل می‌رسند خود بی‌اخلاق‌ترین سیاستمدارها می‌شوند.</font></b></span></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <a title="چهارشنبه 20 بهمن 1395" style="font-family: Arial; text-align: start; text-decoration: overline blink; background-color: rgb(255, 255, 0);" href="http://faaseleh.blogsky.com/1395/11/20/post-153/"> <font size="5">&nbsp;&nbsp; <span lang="fa">متن کامل&nbsp; </span></font> </a></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-07T07:52:13+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی کاش بچه-های آینده را اینطور مورد قضاوت قرار ندهند ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3519 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s4.picofile.com/file/8285437350/D3KTEYE_KEL8SE_AW_WALY_1.jpg" width="550" height="433" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s7.picofile.com/file/8285437776/D3KTEYE_KEL8SE_AW_WALY_2.jpg" width="550" height="384" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8285438084/D3KTEYE_KEL8SE_AW_WALY_3.jpg" width="550" height="678" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s2.picofile.com/file/8285438492/D3KTEYE_KEL8SE_AW_WALY_4.jpg" width="550" height="412" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <blockquote> <p style="background-color: #DADADA"> <a style="font-family: Arial; text-align: start; text-decoration: overline blink;" href="http://shenasname.com/index5.php?code=3689"> <font color="#FF0000" size="6">&nbsp;کاش بچه-های آینده را اینطور مورد قضاوت قرار ندهند ...&nbsp; </font></a></p> <p style="background-color: #DADADA">&nbsp;</p> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:40px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4"> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right; letter-spacing: 0pt;"> &nbsp;&nbsp;خیلی وقتها به امتحان دیکته فکر می کنم، اولین امتحانی که در کودکی با آن روبرو شدم. چه امتحان سخت و بی انصافانه ای بود. متحانی که در آن، نادانسته های کودکی بی دفاع، مورد قضاوت بی رحمانه دانسته های معلم قرار می گرفت. امتحانی که در آن با غلط هایم قضاوت می شدم نه با درست هایم. اگر دهها صفحه هم درست می نوشتم، معلم به سادگی از کنار آنها می گذشت اما به محض دیدن اولین غلط دور آن را با خودکار قرمز جوری خط می کشید که درست هایم رنگ می باخت. جوری که در برگه امتحانم آنچه خود نمایی می کرد غلط هایم بود.<br> دیگر برای خودم هم عادی شده بود که آنچه مهم است داشته ها و توانایی هایم نیست بلکه نداشته ها و ضعف هایم است. آن روزها نمی دانستم که گرچه نوشتن را می آموزم اما ...<br> بعدها وقتی به برادر کوچکترم دیکته می گفتم همان گونه قضاوت کردم که با من شد وحتی بدتر. آنقدر سخت دیکته می گفتم و آنقدر ادامه می دادم تا دور غلط های برادرم خط بکشم.<br> نمی دانم قضاوتهای غلط با ما چه کرد که امروز از کنار صفحه صفحه مهربانی دیگران می گذریم اما با دیدن کوچکترین خطا چنان دورش خط می کشیم که ثابت کنیم تو همانی که نمی دانی، که نمی توانی.<br> کاش آن روزها معلمم، چیز مهمتری از نوشتن به من می آموخت. این روز ها خیلی سعی می کنم دور غلطهای دیگران خط نکشم.&nbsp; این روز ها خیلی سعی می کنم که وقتی به دیگران می اندیشم خوبیهاشان را ورق ورق مرور کنم. کاش بچه هایمان مثل ما قضاوت نشوند.</b></font></span><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 0pt; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="4"><br> &nbsp;</font></b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-06T07:27:11+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی کاسبم ... کاسب دل ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3518 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8285277726/TANH8EE_AHLE_1.jpg" width="550" height="755" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8285284692/ESHQE_XODAA_1.jpg" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s2.picofile.com/file/8285285826/TANH83YE_SOHR8B_1.jpg" width="550" height="405" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <blockquote> <p style="background-color: #FFFFCC; line-height:99px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="6" color="#FF0000">&nbsp; </font> <a style="font-family: Arial; text-align: start; text-decoration: overline blink;" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2650"> <font color="#FF0000" size="6">کاسبم ... کاسب دل ...&nbsp;</font></a></p> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <font size="5"> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"> &nbsp;&nbsp;اهل شعرم... اهل تنهایی و درد... <br> پیشه ام فریاد است!! کاسبم... کاسب دل... <br> صادراتم شادی... وارداتم غم ودرد... <br> دوستانی دارم سردتر از سردی برف... <br> گاه گاهی یخشان میشکند... <br> گاه گاهی دلشان می سوزد... ولی از روی ترحم... <br> سر زمینی دارم مردمانش همه دوست. ولی از روی ریا...<br> خنده ام می گیرد!!! <br> دلشان مرده ولی، لبشان خندان است... <br> گله از اهل تماشا دارم... گله از این همه حاشا دارم... <br> خنده ام می گیرد!!!<br> من خودم اهل تماشا هستم... <br> گاه گاهی دلی میسازم، میفروشم به شما... <br> تا به آواز صداقت که در آن زندانیست دل بی مهر شما تازه شود...<br> چه خیالی... چه خیالی... <br> خوب میدانم دلتان بی مهر است...</b></span></font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="5"> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"> <br> </b></span> <b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Arial; line-height: normal; text-align: right;"> <span style="background-color: #FFFF00">&nbsp; سهراب سپهری </span> </b> </font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"> <br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-05T09:39:49+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی عشق و دلبستگی هر چه عمیقتر باشد امتحانات را سخت-تر میگیرد .. http://yaadust.mihanblog.com/post/3517 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://www.sunna.info/souwar/data/media/7/Wa_Bashir_al_Sabirin.jpg" alt="نتیجه تصویری برای امتحانات سخت" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://img1.tebyan.net/big/1390/11/237252120116164595640155156123101435614476.gif" alt="نتیجه تصویری برای امتحانات سخت خداوند" width="550" height="641" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/cTM-s7f7ulfxb32CGNsqTvY7IJ0c8FFdQ6eUOeNsxzt_s4GU1IxtWQ/s/w480/" alt="تصویر مرتبط" width="550" height="512" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> <b style="line-height: normal;"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal;"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal;"> <blockquote> <p> <a style="font-family: Arial; text-align: start; text-decoration: overline blink; background-color: rgb(255, 255, 204);" href="http://shenasname.com/index5.php?code=3707"> <font color="#007100" size="6"><span lang="fa">&nbsp;عشق و دلبستگی هر چه عمیقتر باشد امتحانات را سخت-تر میگیرد ...&nbsp; </span></font></a></p> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:40px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <span style="background-color: #E3FFFF"><font color="#0000FF" size="4"> <b style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; line-height: normal; text-align: right;"> خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد: كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز! پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت : خداوند دستور داده این كوه را بخورم . در حیرت ماند چگونه بخورد! آنگاه به فكرش رسید خداوند به چیز محال دستور نمى دهد، حتما این كوه خوردنى است . به سوى كوه حركت كرد هر چه پیش مى رفت كوه كوچكتر مى شد سرانجام كوه به صورت لقمه اى درآمد، وقتى كه خورد دید بهترین و لذیذترین چیز است .<br> از آن محل كه گذشت طشت طلایى نمایان شد. با خود گفت : خداوند دستور داده این را پنهان كنم . گودالى كند و طشت را در آن نهاد و خاك روى آن ریخت و رفت . اندكى گذشته بود برگشت پشت سرش را نگاه كرد دید طشت بیرون آمده و نمایان است . با خود گفت من به فرمان خداوند عمل كردم و طشت را پنهان نمودم .<br> سپس با یك پرنده برخورد نمود كه باز شكارى آن را دنبال مى كرد. پرنده آمد دور او چرخید. پیامبر خدا با خود گفت : پروردگار فرمان داده كه این را بپذیرم . آستینش را گشود، پرنده وارد آستین حضرت شد. باز شكارى گفت : اى پیامبر خدا! شكارم را از من گرفتى من چند روز است آنرا تعقیب مى كردم .<br> پیامبر با خود گفت : پروردگارم دستور داده این را ناامید نكنم . مقدارى گوشت از رانش برید و به او داد و از آن محل نیز گذشت ناگاه قطعه گوشت گندیده را دید، با خود گفت : مطابق دستور خداوند از آن باید گریخت .<br> پس از طى مراحل به خانه برگشت شب در خواب به او گفتند: ماءموریت خود را خوب انجام دادى . آیا حكمت آن ماءموریت را دانستى و چرا چنین ماءموریتى به شما داده شد؟ پاسخ داد: نه ! ندانستم . گفتند: اما منظور از كوه غضب بود. انسان در هنگام غضب خویشتن را در برابر عظمت خشم گم مى كند. ولى اگر شخصیت خود را حفظ كند و آتش ‍ غضب را خاموش سازد عاقبت به صورت لقمه اى شیرین و لذیذ در خواهد آمد. و منظور از طشت طلا عمل صالح و كار نیك است ، وقتى انسان آن را پنهان كند خداوند آن را آشكار مى سازد تا بنده اش را با آن زینت و آرایش دهد، گذشته از این كه اجر و پاداشى براى او در آخرت مقدر كرده است . و منظور از پرنده ، آدم پندگویى است كه شما را پند و اندرز مى دهد، باید او را پذیرفت و به سخنانش عمل كرد. و منظور از باز شكارى شخص نیازمندى است كه نباید او را ناامید كرد. و منظور از گوشت گندیده غیبت و بدگویى پشت سر مردم است ، باید از آن گریخت و نباید غیبت كسى را كرد.</b></font></span><b style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="4"><br> &nbsp;</font></b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-03T16:55:06+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی چرا حقیقت-یابها کار نمیکنند!؟ ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3516 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <b> </b> <blockquote> <h4 style="box-sizing: border-box; font-family: NassimBold, Tahoma, Arial; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: normal; border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: #FF0000; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: Arial; vertical-align: baseline; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; text-decoration: overline blink; border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; background-color: #C0C0C0" href="http://www.khabaronline.ir/detail/606254/weblog/mattar"> <font size="6">&nbsp; <span lang="fa">چرا حقیقت-یابها کار نمیکنند!؟ ...&nbsp; </span></font></a></h4> </blockquote> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="5"> <b style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right;"> <span style="background-color: #FFFF00"><span lang="fa"><font color="#0000FF">&nbsp;خبرآنلاین ـ و</font></span><font color="#0000FF">بلاگ حاج محمود عطار، مهدی</font></span></b><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right;"> <span lang="fa">: </span><br> </b></span> </font><span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right;"> <font size="4" color="#0000FF"> <span lang="fa">&nbsp;&nbsp; </span>ایران را از قول مسئولین می توان دارای نظام مردمسالاری دینی متصور بود، یعنی در این نظام تمامی اتفاقات و انتصابات با نظر مستقیم و یا در برخی موارد با آرای غیر مستقیم مردم روی می دهد، حال در این غوغا سالاری وحشتناک لغو سخنرانی یکی از نمایندگان - که اتفاقا توانسته از صافی های مختلف شورای نگهبان قانون اساسی با موفقیت عبور کند، و در صف انتظار آرای مردمی شهر خود بنشیند، و سر آخر با رای مردم و مجددا هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان مجوز حضور به عنوان نماینده مستقیم مردم را بگیرد - باعث شده تا از جناح های مختلف سیاسی و از مقامات مختلف کشوری و لشگری و فرهنگی مواضع کم سابقه ای را شاهد باشیم.<br> بزرگواری فرموده اند که اصلا جلوگیری از سخنرانی فردی جنجالی و تنش زا اصلا فاجعه نیست (سایت خبرآنلاین مورخ 7آذر95) خوب اگر ایشان جنجالی و تنش زا هست چرا توانسته کاندید شود؟(پای مصلحت در میان است؟) و مسئول محترم دیگری فرموده اند چرا لغو بقیه سخنرانی ها را که منتسب به جناح رقیب است صدای نمایندگان را بلند نمی کند؟ (سایت خبرآنلاین مورخ 7آذر95) پس چقدر لغو سخنرانی داریم که این یکی اینهمه رسانه ای شده! و البته سخنان و فرمایشات فراوان دیگری که بنظر در بطن خودش به تنها چیزی که اهمیت نمی دهد رای مردم و منتخب آنهاست. <br> در هیمن ایام هم شاهد آنیم که طرحی برای نظارت بر نمایندگان مجلس که اتفاقا مستقیم ترین شاخصه مردم سالاری دینی کشور است، مطرح شده و جالب تر اینکه نظارت را هم افرادی بر عهده خواهند داشت که با نظر مستقیم رهبری معظم انقلاب اسلامی انتخاب می شوند. اینجاست که بنظر می رسد یک شکافی بین منتخبان مردم (با تمامی مکانیزم های موجود علی الخصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان) و منتخبان تحت نظر معظم له بوجود می آید.<br> دیدگاه ها و نققطه نظرات مسئولین قوه قضائیه و ائمه جمعه و جماعات در این مورد و نیز سخنان نماینده ی دیگری که بابت شفاف سازی حسابهای بانکی مربوط به قوه قضائیه اظهاراتی داشته است، کاملا در نقطه مقابل نظرات مسئولین اجرایی و نمایندگان مجلس است و این نمی تواند نوید بخش وجود فاکتورهای دموکراسی محور در جامعه ایرانی باشد.<br> مردم نظاره گر غافلگیری مسئولین مربوطه در یک کاهش دمای نسبتا شدید هستند، آب و برق و گاز به راحتی از مردم گرفته می شود و کسی نیز پاسخگوی مستقیم آن نیست و این همان آب و برق و گازی است که آزاد شد تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد، خطای انسانی مرگ عزیزان مان را جوری باعث می شود که برای شناسایی آنها ناگزیر از انجام آزمایشات مختلف پزشکی می شویم، غم از دست دادن زوارمان در کشور عراق را هم باید در این سختی تحمل کنیم و بسیاری مشکلات دیگر که مردم شاهد آن هستند و مسئولین مدام در حال پرتاب حلقه ی تقصیرات به سوی دیگری بوده و این شایسته ی ما نیست.<br> نمی دانیم چرا مسئولین از همه چیز صحبت می کنند ولی هیچ کس نه عذر خواهی می کند و نه دلداری می دهد، کارشان شده تشکیل انواع کمیته های "حقیقت یاب"! مگر نه این است که مشکلات زیر ساختی داریم، و در کنار آن کارمندانی که مشکلات اقتصادی دارند، جامعه ای که بخاطر غفلت در گفتمان های فرهنگی و اجتماعی معلمینش ضعیف ترین شاخص های جهانی را به خود اختصاص داده و ... این حقیقت ها در آن کمیته ها کشف نمی شود؟ چرا ؟</font><font color="#0000FF" size="5"> &nbsp;&nbsp; </font> </b></span> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"> <br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong></div> text/html 2017-02-02T18:08:52+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی حفظ انقلاب مهمتر و سخت-تر از خود انقلاب نیست؟ http://yaadust.mihanblog.com/post/3515 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: #66FFFF; line-height:99px; margin-top:0; margin-bottom:0"><font face="impact"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/630558/weblog/hshahmohammadi"><font color="#008400" size="6">&nbsp; <span lang="fa">حفظ انقلاب مهمتر و</span> <span lang="fa">سخت-تر از خود </span>انقلاب <span lang="fa">نیست</span>؟</font></a></font></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;&nbsp; </p></b></strong><div style="text-align: right" dir="rtl"><strong><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#0000ff" size="5" face="impact">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><font face="impact"><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font color="#0033cc" size="5">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000ff" size="5">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font color="#0033cc" size="5">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000ff" size="5">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#0000ff" size="5">کنید </font></span></b></font></b><font face="impact">&nbsp;</font></h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></strong><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:35px; margin-top:0; margin-bottom:0"><strong> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="5"> <br> </font></span><font size="4"> <span lang="fa"><span style="background-color: #FFFF00">خبرآنلاین :</span><span style="background-color: #E3FFFF"> </span> </span> </font> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <font size="4"> <span style="background-color: #FFFF60">وبلاگ <span lang="fa">دکتر</span> شاه‌محمدی، حمیدرضا</span><span style="background-color: #E3FFFF"> - سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی 57 در حالی برگزار میشود که نسل انقلاب با سوالات متعددی روبرو هستند.<br> فارغ از توقعات آرمانگرایانه و مدینه فاضله ای که نسل انقلاب داشتند و میزان تحقق این آرمانها مثل همه انقلابهای جهان. امروزه برخی فضا سازیهای رسا نه ای در فضای مجازی به گونه ای است که انگشت اتهام نسل جدید بسوی نسل انقلاب نشانه رفته است. ذکر خاطره ای با رعایت ایجاز شاید پاسخی باشد برای فرزندانمان.سال 1356 بود.<br> حدود 15 سال از اصلاحات ارضی میگذشت که بخشی از اراضی خوانین به رعایا واگذار شده بود و اقتصاد کشور از کشاورزی به سمت صنایع وابسته سوق یافته بود، اما هنوز آتش زیر خاکستر انقلاب زبانه نکشیده بود. من به دعوت برادرم عازم یک از روستا های ولایت طارم در استان زنجان (که وی در آنجا معلم بود) بودیم.<br> جاده ماشین رو به روستاهای آنسوی رودخانه قزل اوزن راه نداشت و ناچار باید منتظر میشدیم تا یک قایق پارویی (کرجی) مسافرانش را در آنسو پیاده کرده و بعد پارو زنان خود را به این سوی رودخانه که آب آن با سرعت جاری بود میرسانید. و مسافرین را به نوبت به آنسو منتقل میکرد. <br> منتظر نوبت و سوار شدن به کرجی بودیم که مردی اسب سوار در حالیکه چند رعیت در کنار مرکبش پیاده میدویدند رسیدند. به محض توقف اسب یکی از ملازمین، چهار دست و پا زیر رکاب اسب روی زمین نشست، طوری که مرد سواره، موقع پیاده شدن از پشت او به عنوان سکو استفاده کرده و پایش را بر پشت او گذاشته و پیاده شد. مرد پس از پیاده شدن از اسب بدون آنکه کلامی بین آندو رد و بدل شود، سیلی جانسوزی بر گونه مرد رعیت نواخت. بعد بدون توجه به افراد در نوبت، سوار کرجی شده و نه تا آنسوی رود بلکه تا روستای مورد نظرش با قایق طی طریق نمود. و ما تا ساعتها در نوبت به انتظار بازگشت کرجی.صدا و سوزش آن سیلی و طعم درد حقارت آن چکمه بر پشت مرد رعیت، بعد از 40 سال هنوز بر گونه و پشت من احساس میشود. مثل همیشه نام رعیت و رعیتهای گمنام را کسی بخاطر ندارد. اما نام امیر حسن خان ذوالفقاری را فراموش نمیکنم. خوانین ذوالفقاری که از مقربین دربار و از ذی نفوذان دوره پهلوی بودند هنوز هم معرف حضور مردم خطه زنجان هستند.نقل این خاطره به عنوان یک نمونه سمبلیک نه میخواهد و نه میتواند مظالم و کاستیهای احتمالی موجود بعد از انقلاب را توجیه کند. بلکه پاسخی است به فرزندانمان که آنروزگار را ندیدند .<br> به افرادی که دیدند و فراموش کردند و به افرادی که با نقل وارونه، فضایی غیر واقعی از دوره ستم شاهی ساختند. طوری که فرزندان ما تصور میکنند نسل ما خوشی زیر دلشان زده بوده که انقلاب کردند.نسل امروز ممکن است بدلایل پذیرفته ای تصاویری را که مورخین و مصورین داخلی از دوران شاهنشاهی بیان و تصویر میکنند باور نداشته باشند. اما کتاب های چاپ شده از اسناد تاریخی خارج از کشور نیز گواه بر گستردگی فساد و ظلم است. تا آنجا که بعضا دولتهای امریکا و انگلیس برای حفظ کیان سلطنت، بر مبارزه با فساد از جمله فساد خانواده سلطنتی و شخص شاه تاکید میورزند. برای مثال وقتی که از اقدامات انجام شده شاه در این خصوص از جمله تصویب قانون معروف "از کجا آورده اید؟" نا امید میشوند. هر دو سفارت خانه مامور به تهیه گزارشی از فساد خانواده سلطنتی از جمله شخص شاه میشوند متاسفانه متن گزارش حاکی از فساد گسترده دربار است. سفیر انگلیس در یک مورد گزارش میکند: شاه ایران یک قرار داد در حال انعقاد با یک شرکت انگلیسی را بخاطر همسر مدیر یک شرکت آلمانی لغو و به طرف آلمانی واگذار کرده است. البته در اعتراض سفیر انگلیس قول جبران در سایر قرار دادها داده میشود.<br> فهرست بلندی از اختلاس و تبانی درباریان و شخص شاه در این گزارشها موجود است. اما از آنجا که ذائقه نسل رشد یافته در فضای مجازی عادت به خواندن مطالب بیش از یک پاراگراف را ندارد از ذکر آنها صرف نظر میشود. اما مخاطب دوم این نوشتار نسل انقلاب و نسل حاکم است. همو که با بزرگ دیدن و بزرگ کردن دشمن خارجی، از دشمن داخلی غفلت میورزد. فراموش میکند خطر فساد و ناکار آمدی، بزرگترین دشمن درونی هر نظامی است.<br> فراموش میکند که « الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم». یادش میرود که پیامبر (ص) فرمود: خداوند رحمت کند مردمی را که جهاد اصغر (جنگ با دشمنان خارجی) را تمام کردند ولی جهاد اکبر (جنگ با نفس اماره و دشمن درونی) بر آنها باقی مانده است. <br> دکتر حمید رضا شاه محمدی- بهمن ماه 1395 </span> </font> </b><span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <font size="5"> <br> &nbsp;</font></b></span></strong><strong><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> </b><b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </strong></p><strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </strong></div><strong> </strong> </div> text/html 2017-02-01T20:19:23+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی شباهت-های نخوَت این وَ آن ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3514 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #0FC600"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2; text-decoration:overline blink"> <blockquote> <h1 class="fb title fn28" itemprop="headline" style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#FF9900">&nbsp; </font> <a target="_blank" title="شباهت ترامپ به احمدی نژاد از نگاه یک رسانه آمریکایی" itemprop="url" href="http://www.jamaran.ir/بخش-بازنشر-59/570515-شباهت-ترامپ-به-احمدی-نژاد-از-نگاه-یک-رسانه-آمریکایی"> <font color="#FF9900">شباهت-های نخوَت این وَ آن ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></a></h1> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#0000ff" size="5" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font color="#0033cc" size="5" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000ff" size="5" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font color="#0033cc" size="5" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000ff" size="5" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#0000ff" size="5" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="5"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="background-color: #FFFFCC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;به گزارش جماران</span><span style="background-color: #E3FFFF">، </span> </b> <font color="#0000FF"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFF00">«لوبلاگ»</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="background-color: #E3FFFF"> نوشته است: «</span></b><font color="#FF9900"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#F2F2F2">پوپولیست ها توانایی های مافوق طبیعی برای درک خلق و خوی مردم کشورشان را دارند.</b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> ترامپ و احمدی نژاد هر دو غیر سیاست مدار و تازه کارانی هستند که دقیقا همان چیزی را می گویند که منظورشان است. یکی از آنها تاجری عجول و بی پروا از نیویورک است و دیگری پسر یک آهنگر. اما هر دو صدای کسانی هستند که احساس می کنند هیچ حرفی ندارند. ترامپ و احمدی نژاد نشان دادند که چرا شکستن تابوها عملی سودمند است حتی زمانی که اینها سعی داشتند به ما یادآور شوند که این تابو ها چقدر در وهله اول حائز اهمیتند.»<br> &nbsp;یک هفته پیش ترامپ وارد کاخ سفید شد و مقاله فوق الذکر را به نوعی تایید کرد. رویه جنگ طلبانه و اولویت دادن او به آمریکا، به زودی این کشور را منزوی خواهد کرد. </b></span><font color="#FF9900"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #F2F2F2">این انزوا با مکزیک شروع خواهد شد و درست مثل احمدی نژاد که با اقدامات مختلف شروع کرد و در نهایت ایران را وارد انزوای بین المللی کرد.</span></b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> هر دو رییس جمهوی بر سیاست ها و ایده هایی مرموز و ملی ای تکیه داشتند. </b> <font color="#FF9900"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> درمورد احمدی نژاد فرد قابل اعتماد او رحیم مشایی بود و در مورد ترامپ استفان بنون سردبیر وبسایت «بریت بارت».</b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br> &nbsp;اما هفته گذشته شباهت غیر طبیعی ای از لحاظ روان شناختی میان این دو نمایان شد.<br> &nbsp;برای مثال ترامپ نسبت به میزان دنبال کنندگانش و اینکه چطور آنها و حتی کل جهان به او پاسخ می دهند ایده هایی دارد. وی در ستاد مرکزی سازمان سیا یک روز بعد از مراسم تحلیفش سخنرانی ای داشت. او گفت:</b></span><font color="#FF9900"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #F2F2F2"> من به بیرون نگاه کردم و به نظر می رسید یک میلیون یا یک میلیون و نیم آدم آمده بود. آنها به قدری زیاد بودند که عملا جایی برای ایستادن نبود. من گفتم شاید چون هوا بارانی است مردم بترسند و بیرون نیایند</span><span style="background-color: #FFFF00"> اما خدا به پایین نگاه کرد و با خودش گفت من اجازه نمی دهم باران مزاحم سخنرانی تو شود.</span></b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br> &nbsp;ترامپ ادامه داد:</b><font color="#FF0000"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> در واقع زمانی که من سخنرانی ام را شروع کردم، گفتم وای نه! ابتدای سخنانم بود که با چند قطره باران خیس شدم. و با خودم گفتم اوه این خیلی بد است! اما باخودم گفتم، من ادامه خواهم داد. اما واقعیت این است که باران به یکباره بند آمد. این فوق العاده بود. بعد هم درست بعد از اینکه سخنرانی من تمام شد باران باریدن گرفت. این شگفت انگیز است و وقتی من دوباره بیرون امدم دوباره آفتابی شد. می دانید ما با حادثه شگفت انگیزی روبرو هستیم چرا که صادقانه باید بگویم یک میلیون تا یک میلیون و نیم آدم برای مراسم تحلیف من آمده بود.</b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br> &nbsp;این اظهارات شاید کمکی نکند اما یادآور رییس جمهور سابق ایران است. احمدی نژاد در دیداری که با یکی از مراجع تقلید داشت در مورد حضورش در سازمان ملل صحبت کرده بود. او گفته بود:</b></span><font color="#FF0000"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#FFFFFF"> یک نفر که در سخنرانی من در سازمان ملل حضور داشت به من گفت زمانی که سخترانی ات را آغاز کردی من هاله ای از نور را بالای سر تو دیدم. من خودم هم این را احساس کردم.</b><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#FFFFCC"> من خودم احساس کردم فضا به یکباره تغییر کرد و برای 27 تا 28 دقیقه همه حضار پلک نمی زدند. من اغراق نمیکنم چرا که دیدم. آنها طوری نشسته بودند انگار دستی آنها را نگه داشته بود.</b><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#FFFFFF"><br> </b></font><span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> &nbsp;همه اینها ما را به یاد مصاحبه ترامپ با ABC می اندازد که در آن دیوید مویر از او در باره اظهاراتش درباره مراسم تحلیف در سازمان سیا پرسید. او پاسخ داد: این سخنرانی یک سخنرانی داخلی بود. اگر شما به این سخنرانی گوش کنید خواهید دید که آنها گفتند این یکی از بهترین سخنرانی هایی بود که تا به حال دیده اند. شما تشویق و فریاد های مردم را دیدید و همه آنها نیز اعضای سیا بودند. این یعنی اینها آدم های من نبودند بلکه اعضای سیا بودند. در واقع آنها گفتند این یکی از بهترین تشویق های ایستاده از زمانی که پیتون منینگ جایزه سوپر بول را برنده شد تا امروز بوده و آنها گفتند این تشویق ها برای من و برای پیتون به یک اندازه بوده است. من خودم میدانم چه زمان هایی سخنرانی های خوبی دارم و چه زمانی سخنرانی بد. این سخنرانی داخلی بود و آنها عاشق آن بودند.<br> &nbsp;در ویدئوی احمدی نژاد از دیدارش با آیت الله جوادی آملی، این مرجع تقلید به احمدی نژاد توصیه می کند که وظیفه مقامات جمهوری اسلامی بالاتر از همه است و آنها باید بدون اینکه مردم را فریب بدهند به وعده هایشان عمل کنند. او بر مساله فریب دادن تاکید میکند .<br> </b></span> </font><b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-31T11:22:39+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی یادگاری روی کارت پستال یک آلمانی ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3513 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0"><style></style>&nbsp; &nbsp; <b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp;</p> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8111379526/EM8M_XOMEYNY_NOFELNOSH8TO_02.jpg" style="border: 0 none" width="550" height="364"></p> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8111379718/EM8M_XOMEYNY_NOFELNOSH8TO_04.jpg" style="border: 0 none" width="550" height="356"></p> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8111379776/EM8M_XOMEYNY_NOFELNOSH8TO_05.jpg" style="border: 0 none" width="550" height="381"></p> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8111379592/EM8M_XOMEYNY_NOFELNOSH8TO_03.jpg" style="border: 0 none" width="550" height="364"></p></b></div><p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)">&nbsp;</b></p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong></b>&nbsp; &nbsp; </b><div class="xpost2">&nbsp; <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right">&nbsp; &nbsp; <b>&nbsp; &nbsp; <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div class="xpost2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div style="text-align: right" dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <div dir="rtl" style="text-align: right"> <blockquote> <span style="background-color: rgb(225, 225, 225)"> <font face="Arial" size="6">&nbsp;<a title=" یادگاری امام روی کارت پستال یک آلمانی - 12:47 10/11/1392" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 204, 51); font-family: NazaninBold; line-height: 16px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; padding-bottom: 4px" href="http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_35137.aspx">یادگاری&nbsp; روی کارت پستال یک آلمانی</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#33CC33">...</font></font></span></blockquote> <h1>&nbsp;</h1> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> &nbsp;</p> <blockquote> <p class="MsoNormal" mce_style="text-align: right; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" style="line-height: 30px; direction: rtl; unicode-bidi: embed"> <span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#0000FF" face="Arial" size="4">&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="fa">جهت&nbsp; مراجعه به<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></font></span><span lang="fa"><span mce_style="background-color: #FFFFFF"><font color="#0033CC" face="Arial" size="5">مرجع&nbsp; متن</font></span><span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000FF" face="Arial" size="4">،&nbsp; یا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span mce_style="background-color: #FFFFFF"><font color="#0033CC" face="Arial" size="5">عنوان&nbsp; اصلی</font></span><span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000FF" face="Arial" size="4">،&nbsp; به پیوند فوق اشاره کنید</font></span></span></p> <p mce_style="margin:20px; text-indent:20px; line-height:250%" dir="rtl" align="justify" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> <font color="#0022E6" face="Microsoft Sans Serif" size="4"> <span mce_style="background-color: #D2D2D2" style="background-color: rgb(210, 210, 210)"> <br> </span></font> <span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#008A00" face="Microsoft Sans Serif" size="4"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></p> </blockquote> </div> </b> <div class="xpost2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 40px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-indent: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: rgb(225, 225, 225)"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#0000D9">&nbsp;در&nbsp; بهمن 1357 در نوفل لوشاتو فردی جهت هدیه تولد به نامزدش از امام&nbsp; درخواست می‌کند که چند جمله زیبا روی کارت پستالی برای او بفرستند،&nbsp; کسی که مشتاق دست خط بزرگان است و کلکسیونی از این دست خط ها را&nbsp; دارد. امام هم در پاسخ می‌فرمایند: سعی کنید برای جامعه فرد مفید&nbsp; باشید. سعی کنید تحت تأثیر قدرت‌های شیطانی واقع نشوید. سعی کنید&nbsp; انسان متعهد باشید. ان شاء الله سلامت باشید.<br> [آقای خمینی عزیز، نمی‌خواهم با تقاضای خود مزاحم شما بشوم، اما تا&nbsp; دیروز مشکلی داشتم (که می‌خواهم با مساعدت شما حل کنم). امیدوارم&nbsp; با محبتی که دارید کمکم کنید. نامزدم بزودی هدیه سالروز تولدش را&nbsp; دریافت خواهد کرد. هدیه‌ای که از قلب من تقدیم می‌شود. او مشتاقانه&nbsp; دستخط (بزرگان را) گردآوری می‌کند (و کلکسیونی از این دستخط‌ها&nbsp; دارد) و روز تولدش چهارم فوریه است. چقدر خوشحال می‌شود که سلامی&nbsp; از شما دریافت کند. لذا از شما درخواست می‌کنم که لطفی در حق من&nbsp; کرده و چند جمله زیبا روی کارت پستالی که (در پاکت نامه) برایتان&nbsp; گذاشته‌ام برای ایشان بفرستید. اگر اساساً دستخطی برای کسی ارسال&nbsp; نمی‌کنید، لطفاً مرا در جریان امر قرار دهید.<br> - اکسل نِلکِن - بِبِلز دورف - شماره ۵۷ - ۵۸۱۰ ویتن - آلمان غربی.<br> - با تشکر و بهترین آرزوها برای شما. ارادتمند شما، پریدسی کوپیسا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br> <br> </font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#33CC33">بسمه&nbsp; تعالی<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br> سعی کنید برای جامعه فرد مفید باشید. سعی کنید تحت تأثیر قدرت‌های&nbsp; شیطانی واقع نشوید. سعی کنید انسان متعهد باشید. ان شاء الله سلامت&nbsp; باشید.<br> روح الله الموسوی الخمینی<br> (صحیفه امام، ج6، ص5)</font></span></p> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px">&nbsp;</p> <div class="xpost2" style="padding-left: 10px; padding-right: 50px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px"> <p align="justify" dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> <font face="Arial" size="6">&nbsp;&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> &nbsp;</p> <h1><span style="background-color: rgb(225, 225, 225)"> <font face="Arial" size="6">&nbsp;<a title=" تشکر امام خمینی از دولت و ملت فرانسه - 10:30 11/11/1392" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 204, 51); font-family: NazaninBold; font-style: normal; line-height: 16px; font-weight: bold; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; padding-bottom: 4px" href="http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_35138.aspx">تشکر&nbsp; امام خمینی از دولت و ملت فرانسه</a></font></span></h1> </div> <p dir="rtl" style="text-indent: 20px; line-height: 30px; margin: 20px"> &nbsp;</p> <blockquote> <p class="MsoNormal" mce_style="text-align: right; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" style="text-align: right; line-height: 30px; direction: rtl; unicode-bidi: embed"> <span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#0000FF" face="Arial" size="4">&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span lang="fa">جهت&nbsp; مراجعه به<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></font></span><span lang="fa"><span mce_style="background-color: #FFFFFF" style="background-color: rgb(255, 255, 255)"><font color="#0033CC" face="Arial" size="5">مرجع&nbsp; متن</font></span><span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000FF" face="Arial" size="4">،&nbsp; یا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span mce_style="background-color: #FFFFFF" style="background-color: rgb(255, 255, 255)"><font color="#0033CC" face="Arial" size="5">عنوان&nbsp; اصلی</font></span><span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font color="#0000FF" face="Arial" size="4">،&nbsp; به پیوند فوق اشاره کنید</font></span></span></p> <p mce_style="margin:20px; text-indent:20px; line-height:250%" dir="rtl" align="justify" style="text-indent: 0; line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font color="#0022E6" face="Microsoft Sans Serif" size="4"> <span mce_style="background-color: #D2D2D2" style="background-color: rgb(210, 210, 210)"> <br> </span></font> <span mce_style="background-color: #FFFF00" style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font color="#008A00" face="Microsoft Sans Serif" size="4"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></p> </blockquote> </div> </b><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 40px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-indent: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(225, 225, 225)"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#0000D9">&nbsp;امام&nbsp; خمینی در ۱۱ بهمن ۱۳۵۷ پیش از ترک خاک فرانسه به دولت و ملت فرانسه&nbsp; می‌ فرمایند: لازم می‌دانم از دولت فرانسه که وسایل امنیت و آزادی&nbsp; بیان را برای اینجانب مهیا نمود، و از اهالی محترم که با حس انسان‌دوستی،&nbsp; علاقه خود را به آزادی و استقلال کشور ایران اظهار داشتند؛ تشکر&nbsp; کنم.<br> <br> <br> </font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#33CC33">بسم&nbsp; الله الرحمن الرحیم<br> در این موقع که پس از چهار ماه توقف پرحادثه در خاک فرانسه، برای&nbsp; خدمت به وطنم می‌خواهم اینجا را ترک کنم، لازم می‌دانم از دولت&nbsp; فرانسه که وسایل امنیت و آزادی بیان را برای اینجانب مهیا نمود، و&nbsp; از اهالی محترم که با حس انساندوستی علاقه خود را به آزادی و&nbsp; استقلال کشور ایران اظهار داشتند تشکر کنم. امید است مهمان نوازی&nbsp; دولت و ملت فرانسه و حس آزادیخواهی آنان را فراموش نکنم. و از&nbsp; زحماتی که به همسایگان و اهالی نوفل لوشاتو دادم معذرت می‌خواهم.&nbsp; امید است احترامات اینجانب را بپذیرند.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br> </font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#0000D9"><br> </font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#33CC33">روح&nbsp; الله الموسوی الخمینی<br> (صحیفه امام، ج6، ص6)</font></span></b></p></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong></b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>&nbsp; &nbsp; </div>&nbsp; &nbsp; </b><strong>&nbsp; <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font></span> </span></font></b></p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p></b>&nbsp; </strong></div><strong>&nbsp; </strong></div> text/html 2017-01-30T18:57:02+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی یـــه کـــلـــیـــد کـــهـــنـــه http://yaadust.mihanblog.com/post/3511 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px;"> <div dir="rtl"> <b style="letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> <b style="line-height: normal; background-color: rgb(242, 255, 255);"> </b></b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><b style="line-height: normal; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <b> </b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(242, 255, 255); text-decoration: overline blink;"> <blockquote> <h2 class="hl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; letter-spacing: normal; text-align: start;"> <a href="http://jabbarkakaei.blogfa.com/post-293.aspx"> <font size="6" color="#0033CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp; یـــه کـــلـــیـــد کـــهـــنـــه</font></a><font size="6" color="#0033CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></h2> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="font-size: 12px; letter-spacing: normal; line-height: normal;"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal;"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"></b> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="5"> <b style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right;"> &nbsp;........ یه كلید كهنه چرخید توی قفل سینه م انگار<br> <br> یه دل شكسته افتاد زیر دست و پای زوار<br> <br> دلمُ نذر تو كردم كه هنوز دل نگرونم<br> <br> چی می شد مثل كبوتر ، زیر ایوونت بمونم<br> <br> مث خواب بود مث رویا، مث لمس آسمون بود<br> <br> تو هیاهوی صدا ها ، یه سكوت مهربون بود<br> <br> پای حوض نقره پوشت ، رو به گلدسته نشستم<br> <br> دلمُ به قفلای پنجره فولاد تو بستم<br> <br> نه سر گلایه كردن ، نه دل شكوه شنیدن<br> <br> نه امید دل سپردن ، نه توان دل بریدن<br> <br> یه كلید كهنه چرخید تو ی قفل سینه م انگار<span lang="en-us"> </span>...&nbsp;&nbsp; </b> </font></span> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(227, 255, 255);"> <br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی</font></span></span></font></b></p> </div> </strong></div> text/html 2017-01-25T03:24:48+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی چرا برای دریافت خبر حتی معتقدان نظام به رسانه‌های خارجی رجوع میکنند؟! ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3510 <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; word-spacing:0; text-indent:0"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; word-spacing:0; text-indent:0"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); word-spacing:0; text-indent:0; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0">&nbsp;</p> </strong></b> <b><strong> <p dir="rtl" style="line-height: 199px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; word-spacing:0; text-indent:0" align="right"> <font size="6"> <a class="title5" href="http://aftabnews.ir/fa/news/416450/زیباکلام-صداوسیما-طوری-عمل-کرده-که-حتی-معتقدان-نظام-برای-دریافت-خبرها-به-رسانه‌های-خارجی-گوش-می‌دهند" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; text-decoration: overline blink; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-family: Arial; text-align: justify; direction: rtl; display: block; text-indent: 9px; line-height: 16px; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: #F2F2F2 url('file:///D:/SENT/dot.gif') no-repeat 100% 7px; "> <font color="#CE0000">&nbsp;چرا برای دریافت خبر حتی معتقدان نظام به رسانه‌های خارجی رجوع میکنند؟! ...&nbsp; </font></a></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; word-spacing:0; text-indent:0" align="right"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</b></p><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> <h3 style="line-height: 40px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-top: 0; margin-bottom : 0" dir="rtl" align="justify"> <span style="background-color : #E3FFFF; letter-spacing:0pt; vertical-align:bottom"> <font size="5" color="#0033CC" face="Microsoft Sans Serif"> <br> </font></span> <span style="background-color : #E3FFFF; letter-spacing:-1pt; vertical-align:bottom"> <font color="#0033CC" face="Microsoft Sans Serif"> <font size="4">صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:با هر نگاه و رویکردی که به عملکرد و موضع‌گیری‌های صدا و سیما نسبت به دولت یازدهم بنگریم از این واقعیت تلخ نمی‌توانیم بگریزیم که این رسانه عملا ظرف سه سال و نیم گذشته تنها چیزی که در قبال دولت حسن روحانی نداشته «بی‌طرفی» بوده است.<br> آفتاب‌‌نیوز : صد البته كه هیچكس نمی‌خواهد صدا و سیما بی‌طرف باشد و هیچكس هم اعتقاد ندارد كه صدا و سیما مكلف به بی‌طرفی است. به هر حال كسانی كه در صدا و سیما هستند، كسانی كه مسوول خبر هستند، كسانی كه مسوول تحلیل‌های سیاسی هستند و كسانی كه مسوول تهیه برنامه‌های سیاسی هستند، هرقدر هم كه ادعای بی‌طرفی داشته باشند به هر حال دارای افكار، عقاید و موضع‌گیری‌های خاص سیاسی خود هستند. بنابراین هیچكس از صدا و سیما انتظار بی‌طرفی ندارد، چه در مورد دولت آقای روحانی و چه در مورد هر دولت دیگری.<br> اما آنچه حداقل انصاف حكم می‌كند داشتن ذره‌ای تعهد و یك حداقلی از عدالت است. بنده به هیچ روی اعتقادی به اینكه صدا و سیما موظف است رعایت بی‌طرفی كند ندارم. چون همان‌طور كه گفتم به هر حال مسوولان صدا و سیما دارای گرایش‌های سیاسی خاص خود هستند. اما آنچه انتظار دارم رعایت حداقلی از عقل و انصاف در نگاه به دولت یازدهم است و متاسفانه نداشتن همین حداقل انصاف بوده كه باعث آزردگی خاطر بسیاری می‌شود. فی‌الواقع درست‌تر و منصفانه‌تر بخواهیم بگوییم صدا و سیما به‌جای رعایت بی‌طرفی، در حقیقت نوك پیكان حملات اصولگرایان تندرو علیه دولت بوده است.<br> &nbsp;هر كجا كه پای حمله به دولت به میان آمده، صدا و سیما جلودار، پرچم‌دار و علمدار بوده است. اگر در خصوص برجام بوده، صدا و سیما علمدار بوده و اگر در خصوص حقوق‌های نجومی بوده صدا و سیما علمدار بوده، وقتی انسان دقیق‌تر نگاه می‌كند، می‌بیند در این سه سال و نیم گذشته در حقیقت، در هر موردی كه حمله به دولت هدف بوده، همواره صدا و سیما خط‌شكن و جلودار بوده كه البته چندین نتیجه به بار آورده است. نخستین آن، توجه كسر قابل توجهی از ایرانیان بالاخص ایرانیان تحصیلكرده و جوانترها یعنی نسل‌های بعد از انقلاب، متولدین دهه‌های شصت و هفتاد به شبكه‌های فارسی زبان خارج از كشور، است.<br> &nbsp;به بیان ساده‌تر آنقدر صدا و سیما یكسویه گزارشگری می‌كند و آنقدر صدا و سیما جانبداری می‌كند كه عملا هركس كه می‌خواهد بداند در دنیا چه خبر است، در منطقه چه خبر است و حتی در مملكت خودمان ایران چه خبر است ممكن است به شبكه‌های فارسی زبان خارجی پناه ببرد و این واقعا تاسف‌آور است كه بعد از ٣٧ سال كه از پیروزی انقلاب می‌گذرد به‌جای آنكه صدا و سیمای ما «ملی‌تر» شده باشد، به‌جای آنكه شبكه‌های فارسی‌زبان از اهمیت كمتری برخوردار شده باشند، متاسفانه و از قضا سركه انگبین صفرا فزود و امروز شبكه‌های فارسی زبان همانقدر در ایران نفوذ دارند و همانقدر برای ایران و مردم ایران از اعتبار برخوردارند كه در دوران انقلاب وقتی اندرو ویتلی، گزارشگر بی‌بی‌سی از تهران گزارش می‌داد.<br> حاصل دیگری كه عملكرد صدا و سیما داشته آن است كه آنقدر یكسویه، جانبدارانه و مغرضانه علیه دولت روحانی موضع‌گیری كرده كه اگر امروز حقیقتی را بگوید كه انتقادی و علیه دولت باشد هیچكس آن را باور نخواهد كرد و همه آن را خواهند زد به پای موضع‌گیری‌های خصمانه و غیرمنصفانه صدا و سیما علیه دولت روحانی.<br> آخرین فقره حملات صدا و سیما و موضع‌گیری‌های جانبدارانه آن علیه دولت در داستان برجام است. واقعیت آن است كه به‌جای در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی، صدا و سیما همسو و هم جهت با تندروترین جریانات اصولگرا در تمام مدت قریب به دو سالی كه مذاكرات هسته‌ای در جریان بود، همسو و هم‌نوا با آنان علیه مذاكرات موضع‌گیری می‌كرد و از تیرماه ٩٤ كه توافق تاریخی هسته‌ای پس از دو سال مذاكره میان ایران و غرب به وجود آمد نیز مجددا همصدا با اصولگرایان تندرو و دلواپسان به مخالفت و رویارویی با برجام برخاسته است. هیچكس نمی‌گوید كه برجام بی‌عیب و نقص است، هیچكس نمی‌گوید كه مشكلاتی بر سر راه برجام وجود ندارد اما آیا آنچه كه صدا و سیما می‌گوید، حقیقت است؟ آیا موضع‌گیری‌های صدا و سیما علیه برجام نسبتی با واقعیت‌های موجود دارد؟ متاسفانه این روند باعث شده كه حتی كسانی كه به نظام پایبند هستند هم وقتی می‌خواهند بدانند كه در دنیا چه خبر است و در مملكت خودشان چه خبر است، متاسفانه به سمت و سوی شبكه‌های فارسی‌زبان می‌روند و این برای هر كشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران یك فاجعه است.</font><br> &nbsp;</font></span></h3> <font size="4" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </span></font> </strong> </b> text/html 2017-01-23T15:40:35+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی گـــل ِ صـداقـت ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3509 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 5px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFFF; text-decoration:overline blink"> <p style="line-height:99px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <a href="http://flow.persianblog.ir/post/187/"><font size="6" color="#FF0000">&nbsp; گـــل ِ صـداقـت ...</font><font size="6" color="#00B700">&nbsp; </font></a></p> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8283562176/GOLD8NE_GOL_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8283562176/GOLD8NE_GOL_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s2.picofile.com/file/8283562800/GOLD8NE_GOL_2.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8283562800/GOLD8NE_GOL_2.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8283563150/GOLD8NE_GOL_3.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8283563150/GOLD8NE_GOL_3.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="700" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <font size="5"> <br> </font> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <font size="4"> &nbsp;دویست و پنجاه سال پیش از میلاد در چین باستان شاهزاده ای تصمیم به ازدواج گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان منطقه را دعوت کند تا دختری سزاوار را انتخاب کند. وقتی خدمتکار پیر قصر ماجرا را شنید بشدت غمگین شد، چون دختر او مخفیانه عاشق شاهزاده بود، دخترش گفت او هم به آن مهمانی خواهد رفت. مادر گفت: تو شانسی نداری نه ثروتمندی و نه خیلی زیبا. دختر جواب داد : می دانم هرگز مرا انتخاب نمی کند ، اما فرصتی است که دست کم یک بار او را از نزدیک ببینم. <br> &nbsp;روز موعود فرا رسید و شاهزاده به دختران گفت: به هر یک از شما دانه ای میدهم، کسی که بتواند در عرض شش ماه زیباترین گل را برای من بیاورد... ملکه آینده چین می شود. دختر پیرزن هم دانه را گرفت و در گلدانی کاشت.<br> &nbsp;سه ماه گذشت و هیچ گلی سبز نشد ، دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و راه گلکاری را به او آموختند، اما بی نتیجه بود ، گلی نرویید . <br> &nbsp;روز ملاقات فرا رسید ، دختر با گلدان خالی اش منتظر ماند و دیگر دختران هر کدام گل بسیار زیبایی به رنگها و شکلهای مختلف در گلدان های خود داشتند . لحظه موعود فرا رسید. شاهزاده هر کدام از گلدان ها را با دقت بررسی کرد و در پایان اعلام کرد دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود. همه اعتراض کردند که شاهزاده کسی را انتخاب کرده که در گلدانش هیچ گلی سبز نشده است. شاهزاده توضیح داد : این دختر تنها کسی است که گلی را به ثمر رسانده که او را سزاوار همسری امپراتور می کند : گل صداقت ... همه دانه هایی که به شما دادم عقیم بودند ، امکان نداشت گلی از آنها سبز شود!!! </font> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <font size="5"> <br> <br> </font> </b> </span> <font size="5" face="Arial"> <b style="color: #0000FF; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#FFFFCC"> « پائولو کوئلیو » </b> </font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-23T03:46:22+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی از «هَـری پـاتـر» تا رواج «جن-گیری» ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3508 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105); font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="background-color: #F2F2F2"> <font size="6" color="#CE0000" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">ا</span>ز «هَـری پـاتـر» <span lang="fa">ت</span>ا رواج «جن-گیری»<span lang="fa"> </span>...&nbsp; </font></span></b></h1> </b> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8283477176/HARY_P8TER_ARW8HE_SHEYT8NY_3.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8283477176/HARY_P8TER_ARW8HE_SHEYT8NY_3.jpg" class="shrinkToFit" width="533" height="799" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8283478018/HARY_P8TER_ARW8HE_SHEYT8NY_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8283478018/HARY_P8TER_ARW8HE_SHEYT8NY_2.jpg" class="shrinkToFit" width="533" height="361" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8283478342/HARY_P8TER_ARW8HE_SHEYT8NY_4.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8283478342/HARY_P8TER_ARW8HE_SHEYT8NY_4.jpg" class="shrinkToFit" width="533" height="781" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><font size="5"> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp;سه دختر آمریکایی که در کار تسخیر ارواح و شیاطین هستند، با سفر به لندن در پی تسخیر ارواح خبیثه‌ای هستند که به گفته آنان با تکرار اوراد جادویی داستان‌های هری پاتر وارد زندگی انسان‌ها شده‌اند.<br> «برین لارسون» 18 ساله و دو خواهر 18 و 21 ساله‌اش «تس» و «ساوانا» با چمدانی پر از انجیل و آب مقدس به لندن آمده‌اند و قصد دارند ارواح خبیثه را از این شهر دور کنند.<br> به عقیده آنها کتاب‌های هری پاتر دنیا را به فساد کشیده‌اند. این سه دختر کشیش جن‌گیر آمریکایی همچنین بریتانیا را سرچشمه فعالیت‌های سرّی می‌دانند که ریشه‌های آن به دوران زندگی کفار در این سرزمین برمی‌گردد.<br> به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی‌میل، ساوانا در این باره می‌گوید: «این اوراد جادویی چندین قرن سابقه دارند، ولی به نظر من با کتاب‌های هری پاتر به اوج رسیده‌اند.»<br> تس نیز می‌افزاید: «اورادی که در کتاب‌های هری پاتر می‌خوانید ساختگی نیستند. این اوراد واقعی‌اند و از عقاید جادوگران گرفته شده‌اند.»</b><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br> </b> </span> <span style="background-color: #FFFFCC"> <b style="color: #0000FF; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp;با تشکر از وبلاگ </b> <b style="color: #0000FF; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> «فلانی» </b> </span> </font> </p> <div class="nH aHU"> <div class="nH hx aHo"> <div class="nH" role="list"> <div class="h7 ie nH oy8Mbf" role="listitem" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div> <div id=":1nn"> <div class="adn ads" style=""> <div class="gs"> <div id=":1np" class="ii gt adP adO"> <div id=":1no" class="a3s aXjCH m149e268194b049b8"> <div dir="ltr"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><font size="5"> <b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFF00">&nbsp;&nbsp; پیوندهای مرجع </span> </b> </font> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <span style="line-height: 115%; color: rgb(31,73,125)"> <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415387/Teenage-exorcists-say-Harry-Potter-corrupted-world-head-Britain-armed-Bibles-Holy-Water-tackle-hotbed-occult-activity.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415387/Teenage-exorcists-say-Harry-Potter-corrupted-world-head-Britain-armed-Bibles-Holy-Water-tackle-hotbed-occult-activity.html&amp;source=gmail&amp;ust=1485080158711000&amp;usg=AFQjCNGvu3uqowsIOYp-oumFk8Vz2qRzgw"> <span style="background-color:#FFFFCC"> http://www.dailymail.co.uk/<wbr>news/article-2415387/Teenage-<wbr>exorcists-say-Harry-Potter-<wbr>corrupted-world-head-Britain-<wbr>armed-Bibles-Holy-Water-<wbr>tackle-hotbed-occult-activity.<wbr>html</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <span style="line-height: 115%; color: #0000FF"> &nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <span style="line-height: 115%; color: rgb(31,73,125)"> <a href="http://www.mirror.co.uk/news/real-life-stories/teen-exorcists-come-over-harry-2258773" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://www.mirror.co.uk/news/real-life-stories/teen-exorcists-come-over-harry-2258773&amp;source=gmail&amp;ust=1485080158711000&amp;usg=AFQjCNHKPAKKIgbj2xIf8k8CppvKgLTcJA"> <span style="background-color:#FFFFCC"> http://www.mirror.co.uk/news/<wbr>real-life-stories/teen-<wbr>exorcists-come-over-harry-<wbr>2258773</span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <span style="line-height: 115%; color: #0000FF"> &nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left"> <span style="line-height: 115%; color: rgb(31,73,125)"> <a href="http://www.huffingtonpost.com/2013/09/11/teenage-exorcists-harry-potter-london_n_3902265.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://www.huffingtonpost.com/2013/09/11/teenage-exorcists-harry-potter-london_n_3902265.html&amp;source=gmail&amp;ust=1485080158711000&amp;usg=AFQjCNGlyvFerb25iPjQ44VZWR5isOYpZQ"> <span style="background-color:#FFFFCC"> http://www.huffingtonpost.com/<wbr>2013/09/11/teenage-exorcists-<wbr>harry-potter-london_n_3902265.<wbr>html</span></a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> &nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-22T06:28:07+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی آلت دست وَ نوکر ملکه-ی انگلیس؟! ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3507 <div class="xpost2"> <div dir="rtl" style="line-height: 200%; margin: 0px;" align="right"> <strong> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <div style="text-align: right;" dir="rtl"> <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding: 0px 25px 8px 23px; background-color: rgb(242, 255, 255);"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" align="justify"> <span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: rgb(0, 183, 0);"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></strong> </div> </div> </div> </div> </div> </strong> </div> <strong> <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp; <br> &nbsp;</p> </strong><div style="text-align: right;" dir="rtl"><strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> </strong> </strong> <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration: overline blink;"> <p style="background-color: rgb(242, 242, 242); line-height: 200%;"> <a target="_blank" class="title4" href="http://www.zibakalam.com/news/2306" title="1395/09/14 "> <font size="6" color="#CE0000">&nbsp;آلت دست وَ نوکر ملکه-ی انگلیس؟! ...&nbsp; </font></a></p> </strong> <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px;" class="title"> <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <strong style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></strong><span lang="fa"><strong style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></strong><strong style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></strong><strong style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></strong><strong style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></strong></span> <strong style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></strong></strong>&nbsp;</h1> </strong> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p> </strong> <span style="background-color: rgb(227, 255, 255);"><font size="4"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </strong></font><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 35px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0px;"><font size="4"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="line-height: 200%;">&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span lang="fa"><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">زیباکلام در آغاز سخنرانی تقریبا نیم‌ساعته خود به زبان انگلیسی گفت، به نظر من&nbsp; مهم‌ترین مسئله امروز ایران بحران هویت است که نسل جوان دارد تجربه می‌کند. وی افزود: زمانی که نسل ما </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۳۷</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> سال پیش انقلاب کرد می‌دانستیم که چه می‌خواهیم و عمیقاً فکر می‌کردیم که&nbsp; می‌توانیم آینده را بنا کنیم. باورمان این بود که اسلام&nbsp; یک سیستم سیاسی دارد و پاسخگوی همه مسائل ازجمله مشکلات اقتصادی خواهد بود. همه ما چه ملی‌گرا چه هوادار (امام) خمینی&nbsp; چه کمتر مذهبی و چه بیشتر مذهبی، همه فکر می‌کردیم که اسلام می‌تواند جایگزینی برای رژیم شاه باشد و&nbsp; کشوری مانند ایران در قرن بیستم می‌تواند به‌درستی توسط اسلام اداره شود. وی ادامه داد: اکنون نسل‌های دوم و سوم بعد از انقلاب گیج و سردرگم هستند و مسلماً از بسیاری جهات سیستمی که در ایران جاافتاده به‌درستی کار نمی‌کند</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></span></span></strong></font></p><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5"> </font></span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></span><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 35px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0px;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">زیباکلام مهم‌ترین مسئله در ایران را دموکراسی و آینده آن در کشور توصیف کرد و گفت: «گذار به دموکراسی» در بطن تحولات سیاسی آینده ایران قرار دارد. این استاد دانشگاه تهران اذعان داشت که بسیاری از ایرانیان با او موافق نیستند و می‌گویند شما دارید همان اشتباهی را مرتکب می‌شوید که در دوران اصلاحات و زمانی که محمد خاتمی رئیس‌جمهور بود مرتکب شدید. آنان اصلاح‌طلبان را متهم می‌کنند که هیچ توجهی به اقتصاد نکردند و همّ و غم خود را مصروف&nbsp; توسعه&nbsp; سیاسی ساختند. آنان می‌گویند شما اکنون نیز روی تحولات سیاسی متمرکز هستید. صادق زیباکلام تأکید کرد که بااین‌همه او هیچ گزینه‌ای غیر از پرداختن به توسعه سیاسی سراغ ندارد</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></font></strong></span></p><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="5"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 35px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0px;"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">زیباکلام&nbsp; معتقد است فارغ از اینکه چه‌کارهایی برای اقتصاد انجام شود نمی‌توان انتظار تغییرات و یا اصلاحات عمده‌ای&nbsp; را در عرصه اقتصاد کشور داشت و دلیل آن نیز سیاسی است. به گفته وی، روحانی در سه سال و نیمی که از عمر دولتش می‌گذرد در امور اقتصادی با ناکامی روبرو شده است. وی به‌طور نمونه به میزان بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: شمار&nbsp; جوانان بیکار قبل از دولت روحانی بین </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۵</span></span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> تا </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۶</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> میلیون نفر بود و به عقیده من این تعداد نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز نشان داده است.&nbsp; بااین‌همه وی گفت که نباید دولت روحانی را به خاطر مشکلات اقتصادی سرزنش کرد چراکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور توسط نهادها و بنیادهایی اداره می‌شود که خارج از کنترل قوه مقننه و دولت منتخب مردم هستند</span></span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></font></strong></p><font size="5"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 35px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0px;"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">زیباکلام اصلاح اقتصاد کشور را مستلزم اصلاحات سیاسی می‌داند تا دولت بتواند بر این نهادها و بنیادها کنترل داشته باشد</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></span></font></strong></p><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></span><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 35px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0px;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">زیباکلام اظهار داشت که در رابطه با مسئله&nbsp; توسعه و تحول سیاسی دو مکتب فکری در ایران وجود دارد</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">:<br> </span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">کسانی که می‌گویند هیچ امید واقع‌بینانه‌ای برای انجام اصلاحات در محدوده نظام کنونی وجود ندارد و قدم برداشتن در این راه اتلاف وقت است</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></font></strong></span></p><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></span><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 35px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0px;"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">گروه دوم کسانی هستند مانند من که می‌گویند ما هیچ گزینه دیگری پیش رو نداریم به‌جز آنکه در راه اصلاحات گام برداریم هرچند این حرکت آهسته باشد</span></span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></font></strong></p><font size="5"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></font></font></font></font></font></strong></span><p dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 35px; background-image: url(" file:="" d:="" myweblogarchv="" initial");="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" direction:="" rtl;="" unicode-bidi:="" embed;="" margin-top:="" 0px;="" margin-bottom:="" 0px;"=""><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="5"><font size="5"><font size="5"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">&nbsp;</span></span></font></strong></font></font></font></strong><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">صادق زیباکلام&nbsp; پیش‌بینی کرد که در صورت سرنگونی نظام کنونی ایران وضعیت به‌مراتب بدتر ازآنچه امروز هست خواهد شد و حتی شاهد وضعیتی بدتر از افغانستان، عراق و سوریه امروز خواهیم شد. به گفته وی، اگر درجه آزادی در ایران امروز </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۱۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> تا </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۱۲</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> واحد از حداکثر </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۲۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> واحد باشد بعد از سرنگونی نظام، این میزان به </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۲</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> تا </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۳</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> واحد تقلیل خواهد یافت</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></strong></font></span></p><font size="4"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </strong></font><p style="text-align: justify; line-height: 35px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font size="4"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">&nbsp;</strong></font><font size="5"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"><span style="line-height: 200%;"> </span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <span lang="fa"> <span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">زیباکلام&nbsp; علت خوش‌بینی خود را به آینده کشور پیشرفت‌هایی در عرصه سیاسی و اجتماعی دانست که به گفته وی در این </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۳۷</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> سال شاهدش بوده‌ایم. وی به‌طور نمونه به تعداد زندانیان سیاسی در پایان دوره شاه اشاره کرد و گفت در آن زمان که ایران </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۳۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> تا </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۳۲</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> میلیون نفر جمعیت داشت شمار زندانیان سیاسی حدود </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۵۰۰۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> نفر بود اما اکنون‌که جمعیت کشور حدود </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۸۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> میلیون نفر است شمار زندانیان سیاسی بیش از </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۱۰۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> نفر هم نیست! وی گفت در سال </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۱۳۵۷</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> که انقلاب شد ما در ایران روزنامه غیردولتی نداشتیم اما امروز حداقل </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۶</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> روزنامه در ایران فعال‌اند ازجمله اعتماد و شرق که هیچ وابستگی دولتی ندارند‌. در همان سال انقلاب از </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۱۰۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> هزار دانشجو در کشور تنها </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۲۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> درصدشان مؤنث بودند حال‌آنکه امروز صاحب </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۴</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> میلیون دانشجو هستیم که </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۶۰</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> درصد آن‌ها زن هستند</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></span></span></font></strong></font></p><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </strong> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></span><p dir="rtl" style="line-height: 35px; background-image: url(" file:="" d:="" myweblogarchv="" initial");="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" direction:="" rtl;="" unicode-bidi:="" embed;="" box-sizing:="" border-box;="" text-align:="" justify;="" margin-top:="" 0px;="" margin-bottom:="" 0px;"=""><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">با همه این تفاصیل، زیباکلام اعتراف کرد که مشکل این است که بسیاری از جوانان ایرانی از ادامه راه اصلاحات حمایت نمی‌کنند و می‌گویند که ما خواهان تغییر اوضاع در حال حاضر هستیم، و افزود: پاسخ می‌دهم که من الآن هیچی برای شما ندارم جز آنکه باید به برداشتن گام‌های کوچک برای اصلاحات سیاسی ادامه دهیم</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></font></strong></span></p><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></span><p dir="rtl" style="line-height: 35px; background-image: url(" file:="" d:="" myweblogarchv="" initial");="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" direction:="" rtl;="" unicode-bidi:="" embed;="" box-sizing:="" border-box;="" text-align:="" justify;="" margin-top:="" 0px;="" margin-bottom:="" 0px;"=""><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">در بخش پرسش و پاسخ، «حمید سبی» فعال حقوق بشر مقیم لندن&nbsp; از زیباکلام در مورد کشتارجمعی تابستان </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۶۷</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> در زندان‌های ایران سؤال کرد و اینکه چگونه او می‌گوید که ایران شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است؟&nbsp; زیباکلام اظهار داشت که به‌جز آقای پورمحمدی وزیر دادگستری کنونی و یکی از </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">۳</span><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"> قاضی هیئت تصمیم‌گیرنده سرنوشت این زندانیان هیچ‌کس این اعدام‌ها را مورد تائید قرار نداده است و همین واقعیت که امروز افرادی هستند که علناً این کشتار را به پرسش گرفته‌اند خود نشانه‌ای از پیشرفت سیاسی در ایران است</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></font></strong></span></p><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></span><p dir="rtl" style="line-height: 35px; background-image: url(" file:="" d:="" myweblogarchv="" initial");="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" direction:="" rtl;="" unicode-bidi:="" embed;="" box-sizing:="" border-box;="" text-align:="" justify;="" margin-top:="" 0px;="" margin-bottom:="" 0px;"=""><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">در فرصتی که برای گفتگو با صادق زیباکلام به دست آوردم به وی یادآور شدم که اظهارات او در مناظره‌هایی که با برخی از معممین در صداوسیمای جمهوری اسلامی داشته بیشتر به گفته‌های یک چهره مخالف&nbsp; حکومت شباهت داشته تا آنچه امروز در پارلمان بریتانیا بیان کرد و بعد از او پرسیدم آیا مجبور بوده که نطق امروز خود را قبلاً به وزارت اطلاعات در تهران نشان بدهد؟</span></font></strong></span></p><font size="5"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> </font></strong></span><p dir="rtl" style="line-height: 35px; background-image: url(" file:="" d:="" myweblogarchv="" initial");="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" direction:="" rtl;="" unicode-bidi:="" embed;="" box-sizing:="" border-box;="" text-align:="" justify;="" margin-top:="" 0px;="" margin-bottom:="" 0px;"=""><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="4"> <span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">زیباکلام گفت‌: آقای فرهودی، من نطقم را به هیچ‌کس در تهران نشان ندادم و صادقانه بگویم که خیلی مطمئن نبودم که در فرودگاه امام خمینی به من اجازه پرواز داده شود‌. بعد از گذشتن از موانع و همین‌که کسی مانع از سفرم نشد تکست مسج‌هایی به چند نفر فرستادم و گفتم که نگران نباشند! البته به وزارت اطلاعات گفتم که این دعوت‌نامه برایم آمده و می‌خواهم بروم. هیچ‌کس اعتراضی نکرد</span><span dir="ltr" style="line-height: 200%;">.</span></font></strong></span></p><font size="5"> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <font size="4"> <p dir="rtl" style="line-height: 35px; background-image: url(" file:="" d:="" myweblogarchv="" initial");="" background-size:="" initial;="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" direction:="" rtl;="" unicode-bidi:="" embed;="" box-sizing:="" border-box;="" text-align:="" justify;="" margin-top:="" 0px;="" margin-bottom:="" 0px;"=""> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="line-height: 200%;" lang="AR-SA">من همچنین به آقای ظریف (وزیر امور خارجه) نامه نوشتم و گفتم که چنین دعوت‌نامه‌ای وجود دارد‌. شخصی از وزارت خارجه تماس گرفت و از من جزییاتی را در رابطه با دعوت‌کننده و موضوعات دیگر جویا شد. زیباکلام افزود بااین‌همه رسانه‌های متعلق به تندروها مرا مورد حمله قراردادند و گفتند که بله شما یک آلت دست و خدمتگزار ملکه الیزابت هستید و معلوم است که کسی غیر از شما را دعوت نمی‌کنند</span></span></p> </font> </strong> </font> </font> </font> </font> </strong> </font></span> <strong style="color: rgb(0, 51, 204); font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </strong> <p> <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(227, 255, 255);"> <br> &nbsp;</strong></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align: justify; line-height: 55px;"> <strong><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: rgb(255, 255, 204);"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: rgb(242, 242, 242);"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></strong> </p> <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105);"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255);">&nbsp;</p> </strong> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-21T05:18:28+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی چرا فرار از پاسخگویی وَ قبول مسئولیت یک عادت شده؟! ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3506 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> <b> <br> <p style="line-height: 95px; background-color: #F2F2F2; margin-top:0; margin-bottom:0"> <a href="http://aftabnews.ir/fa/news/421527/شهرداری-تهران-درباره-ساختمان-پلاسکو-کوتاهی-کرده-وبه-وظایف-خود-عمل-نکرده-است"> <font size="6" color="#CE0000">&nbsp; چرا فرار از پاسخگویی وَ قبول مسئولیت یک عادت شده؟! ...&nbsp; </font></a></p> </b></b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"><b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s2.picofile.com/file/8283182126/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_1.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8283182126/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="737" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s1.picofile.com/file/8283182442/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_3.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/8283182442/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_3.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="366" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s1.picofile.com/file/8283182842/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_2.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/8283182842/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_2.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="308" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8283183176/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_4.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8283183176/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_4.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="330" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8283183526/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_5.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8283183526/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_5.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="402" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8283183968/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_6.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8283183968/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_6.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="366" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8283184284/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_7.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8283184284/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_7.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="366" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s3.picofile.com/file/8283184676/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_8.jpg" alt="http://s3.picofile.com/file/8283184676/AATASHSUZYE_S8XTEM8NE_PEL8SKO_8.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="385" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="4"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFF00">&nbsp;آفتاب‌‌نیوز :</span><span style="background-color: #E3FFFF"> </span> <span style="background-color: #FFFFCC">کامبیز نوروزی حقوقدان</span><span style="background-color: #E3FFFF"> در یادداشتی که در کانال اجتماعی خود نوشت و نسخه ای از آن بدست ایلنا رسیده نوشته است:<br> &nbsp;با وقوع فاجعه پلاسکو ، عوامل شهرداری تهران و رئیس شورای شهر تهران ، برای اثبات عدم مسئولیت و تقصیرشهردار و شهرداری تهران مرتباً تبلیغ می کنند که شهرداری در چندسال اخیر ، مثلاً ۱۴ بار به این ساختمان اخطار ایمنی داده است .</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> فرضاً که این ادعا درست باشد ، اما مشکلی را از شهرداری تهران حل نمی کند ؟ اخطاری که به حرکت عملی منتهی نشود هیچ ارزشی ندارد و نمی تواند رافع مسئولیت شهرداری باشد ، بلکه ناخواسته به معنای اقرار به مسئولیت شهرداری تهران در این فاجعه است</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF">. زیرا اولاً ؛</span><span style="background-color: #FFFFCC"> این اخطارها به این معناست که شهرداری تهران به خطرات مهلک ناشی از عدم رعایت ضوابط ایمنی کاملاً آگاهی داشته است</span><span style="background-color: #E3FFFF"> ثانیاً ؛</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#FFFFFF"> این را هم حتماً می دانسته یا باید می دانسته که ابعاد و حجم ساختمان پلاسکو به میزانی بود که حوادث آن می توانست به فاجعه شهری بدل شود، که شد .</b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><br> &nbsp;ثالثاً ؛ با همه اینها </b> </span> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> شهرداری به دادن اخطارهای خشک و خالی بسنده کرده و هیچ اقدام عملی مؤثری برای استفاده از اختیارات خود (مثلاً بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) برای اجرای ضوابط ایمنی در ساختمان پلاسکو و رفع خطر از آن به عمل نیاورده است ، که اگر کرده بود فاجعه به اینجا نمی رسید</b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> که شاهد شهادت آتش نشانان شجاع و از بین رفتن ساختمان و سوختن ۱۵۰۰ میلیارد تومان (حدود ۵۰۰ میلیون دلار)سرمایه این مملکت و به ریختن بازار و مشکلات اقتصادی بی شمار برای کسبه این ساختمان باشیم .<br> &nbsp;رابعاً ؛</b></span><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> کمترین کاری که شهرداری می توانست توسط مأموران خود و رأساً به دلیل عدم ایمنی ساختمان پلاسکو انجام دهد ، تعطیلی و جلوگیری از فعالیت آن بود ، که نکردند.</b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"><br> &nbsp;خامساً ؛ حال اگر باشند که اقدام عملی توسط خود شهرداری به دلیل مشکلات ساکنین دشوار یا ناممکن بوده ، در واقع به ناتوانی و ضعف خود در مدیریت شهر و پیشگیری از بروز فاجعه اذعان کرده اند .<br> </span> </b> <font color="#00B700"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp;خلاصه آنکه وقتی می گویند عدم ایمنی ساختمان پلاسکو را اخطار دادیم ، یعنی از آنها کاملاً آگاهی داشتند . وقتی آگاهی داشتند یعنی باید اقدام عملی برای پیشگیری می کردند، وقتی نکرده اند یعنی کوتاهی کرده وبه وظایف خود عمل نکرده اند .</b></font><b style="color: #CE0000; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> این یعنی مسئولیت در بروز فاجعه واز نظر حقوقی یعنی" تقصیر"&nbsp;&nbsp; </b> </font> </p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> &nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-19T17:40:01+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی خدا، آهنگر و فولاد!!! ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3505 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s6.picofile.com/file/8283068976/AAHANGAR.jpg" alt="http://s6.picofile.com/file/8283068976/AAHANGAR.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="412" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s1.picofile.com/file/8283069368/AAHANGARE_SON_NATY_8.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/8283069368/AAHANGARE_SON_NATY_8.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="366" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s1.picofile.com/file/8283069784/AAHANGARE_SON_NATY_1.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/8283069784/AAHANGARE_SON_NATY_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="382" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s1.picofile.com/file/8283069968/AAHANGARE_SON_NATY_2.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/8283069968/AAHANGARE_SON_NATY_2.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="431" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s4.picofile.com/file/8283070276/AAHANGARE_SON_NATY_3.jpg" alt="http://s4.picofile.com/file/8283070276/AAHANGARE_SON_NATY_3.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="366" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s1.picofile.com/file/8283070626/AAHANGARE_SON_NATY_6.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/8283070626/AAHANGARE_SON_NATY_6.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="309" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8283071076/AAHANGARE_SON_NATY_5.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8283071076/AAHANGARE_SON_NATY_5.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="688" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8283071642/AAHANGARE_SON_NATY_7.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8283071642/AAHANGARE_SON_NATY_7.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="412" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 5px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> <p style="background-color: #FFFFCC"> <a href="http://flow.persianblog.ir/post/185/"><font size="6" color="#00B700"> خدا، آهنگر و فولاد!!! ... </font></a></p> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="4"> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> &nbsp; </b></span><font color="#0000FF"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFF00">«لاینل واترمن»</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="background-color: #E3FFFF">، داستان آهنگری را میگوید که پس از گذراندن جوانی پر شر و شور تصمیم گرفت روحش را وقف خدا کند. سا ها با علاقه کار کرد، به دیگران نیکی کرد، اما با تمام پرهیزگاری، چیزی درست به نظر نمی آمد. حتی مشکلاتش مدام بیشتر میشد. یک روز عصر، دوستی که به دیدنش آمده بود، از وضعیت دشوارش مطلع شد. گفت :" </span> <span style="background-color: #FFFFCC">واقعاً عجیب است، درست بعد از اینکه تصمیم گرفتی مرد خداترسی شوی، زندگی ات بد تر شده. نمیخواهم ایمانت را ضعیف کنم، اما با وجود تمام تلاش هایت در مسیر روحانی، هیچ چیز بهتر نشده.</span><span style="background-color: #E3FFFF">" آهنگر بلافاصله پاسخ نداد: او هم بار ها همین فکر را کرده بود و نفهمیده بود چه بر سر زندگی اش آمده. اما نمیخواست دوستش را بی پاسخ بگذارد، شروع کرد به حرف زدن، و سرانجام پاسخی را که میخواست یافت. این پاسخ آهنگر بود: </span></b><font color="#00B700"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">"در این کارگاه، فولاد خام برایم میاورند و باید از آن شمشیری بسازم. میدانی چطور این کار را میکنم؟ اول تکه فولاد را به اندازه جهنم حرارت میدهم تا سرخ شود. بعد با بی رحمی، سنگین ترین پتک را بر میدارم و پشت سر هم به آن ضربه میزانم، تا اینکه فولاد، شکلی را بگیرد که میخواهم . بعد آن را در تشت آب سرد فرو میکنم، و تمام این کارگاه را بخار آب میگیرد. فولاد به خاطر این تغییر ناگهانی دما، ناله میکند و رنج میبرد. باید این کار را آنقدر تکرار کنم تا به شمشیر مورد نظرم دست یابم. یک بار کافی نیست"</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="background-color: #E3FFFF"><br> &nbsp;آهنگر مدتی سکوت کرد، سیگاری روشن کرد و ادامه داد: "گاهی فولادی که به دستم میرسد، نمیتواند تاب این عمل را بیاورد. حرارت، ضربات پتک و آب سرد، تمامش را ترک می اندازد. میدانم از این فولاد هرگز تیغه شمشیر مناسبی در نخواهد آمد". باز مکث کرد و بعد ادامه داد: "میدانم که خدا دارد مرا در آتش رنج فرو میبرد. ضربات پتکی را که زندگی بر من وارد کرده پذیرفته ام و گاهی به شدت احساس سرما میکنم انگار فولادی باشم که از آبدیده شدن رنج میبرد. اما تنها چیزی که میخواهم این است:<br> </span></b> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF"><font color="#00B700">&nbsp;خدای من، از کارت دست نکش، تا شکلی را که تو میخواهی، به خود بگیرم. با هر روشی که می پسندی، ادامه بده،هر مدت که لازم است، ادامه بده، اما هرگز مرا به کوه فولاد های بی فایده پرتاب نکن ... </font></span></b></font><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-19T04:47:53+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی زبان آقا با همه بزرگترها متفاوت بود ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3504 <div class="post"> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="tpost"><br></div> <div class="xpost"><div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <article class="clearbox j-news-article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <h1 class="fb title fn22" itemprop="headline"> <a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/566568-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF" target="_blank" title="امام چگونه به کنجکاوی های نوه ها پاسخ می گفتند؟" itemprop="url"> <font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; زبان آقا با همه بزرگترها متفاوت بود ...&nbsp;</font></span></font></a> </h1> <p class="lead mt12 fn16" itemprop="description"> <font size="4" color="#009900">زبان آقا با همه بزرگترها متفاوت بود،‌ طوری که خوب متوجه می شدیم و در کنارشان احساس آرامش می کردیم. </font></p> <div itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope=""> <a itemprop="url" href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/566568-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF" title="امام چگونه به کنجکاوی های نوه ها پاسخ می گفتند؟" class="block fancybox"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static0.jamaran.ir/thumbnail/fd5jTKu1fxwD/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwPxddhGFNn7grU8RZthwxjjOVQi575JIIh0qkSF8opd5zywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBNTzDAWzFE_2hjo0im9lJlA,,/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7.jpg" alt="امام چگونه به کنجکاوی های نوه ها پاسخ می گفتند؟" class="block wrapimg"> </a> <span class="rounded-icon"></span> </div><br><section class="j-news-articlebody mt16 fn16" itemprop="articlebody"> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>جی پلاس ـ منصوره جاسبی:</strong> اتاق آقا<a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/566568-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF#_ftn1" name="_ftnref1"><span dir="LTR">[1]</span></a> بود و کودکی و شیرینی های آن ایام. با اینکه ما بچه بودیم و کنجکاوی های کودکانه مان ما را مجبور به دست زدن به عینک، عصا، ساعت، قرص ها و سایر وسایل آقا می کرد اما هیچ وقت به یاد ندارم که با تندی، وسایل را از ما گرفته باشند.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">عادتشان این بود که با ما می گفتند و می خندیدند و وقتی به وسایلشان دست می زدیم برایمان توضیح می دادند که مثلا ً‌این عینک است و برای این کار به درد می خورد. مثل بقیه بزرگترها نبودند و زبانشان برای ما قابل فهم بود طوری که در کنارشان احساس آرامش می کردیم.<a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/566568-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF#_ftn2" name="_ftnref2"><span dir="LTR">[2]</span></a></font></span></font></p><font color="#000099"> </font><div><font color="#000099">&nbsp; </font><hr><font size="3" color="#000099"> </font><div> <ol><li dir="RTL"><font size="3" color="#000099">امام خمینی (س).</font></li></ol> </div><font size="3" color="#000099"> </font><div> <ol><li dir="RTL"><font size="3" color="#000099">برگرفته از خاطره سید عماد طباطبایی.</font></li></ol> </div><font size="3" color="#000099"> </font></div><font size="3" color="#000099"> </font><p><font size="3" color="#000099">&nbsp;</font></p><font size="3" color="#000099"> </font></section><font size="3" color="#000099"> </font><div class="keyword noprint pt4 pb16"><font size="3" color="#000099"> کلمات کلیدی <a class="inlineblock" href="http://www.jamaran.ir/tags/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C" title="امام خمینی" target="_blank"> امام خمینی </a> <a class="inlineblock" href="http://www.jamaran.ir/tags/%D9%86%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7" title="نوه ها" target="_blank"> نوه ها </a> <a class="inlineblock" href="http://www.jamaran.ir/tags/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D9%86%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7" title="امام و نوه ها" target="_blank"> امام و نوه ها </a> <a class="inlineblock" href="http://www.jamaran.ir/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="سید عماد طباطبایی" target="_blank"> سید عماد طباطبایی </a></font> </div></article><div class="clearbox"><div class="w35 defloat noprint"><section class="jrelatednews" data-element-name="VIEW_F"><font size="3" color="#000099"><br></font><ul><li> <font size="3" color="#000099"><a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-82/472711-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title=" امام چقدر به نوه‌ها عیدی داد؟!" itemprop="url"> <font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">امام چقدر به نوه‌ها عیدی داد؟! </span></font></a></font><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"> </span></font></li><li> <font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="3"><a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-82/474332-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1" target="_blank" title=" اسراف بس است دیگر" itemprop="url"> اسراف بس است دیگر </a></font></span></font> </li><li> <font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="3"><a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-16/566511-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C" target="_blank" title=" جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران در حرم مطهر امام خمینی" itemprop="url"> جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران در حرم مطهر امام خمینی </a></font></span></font> </li><li> <font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="3"><a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/566480-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1" target="_blank" title=" اندر حکایت اظهارات آن شاعر ..." itemprop="url"> اندر حکایت اظهارات آن شاعر ... </a></font></span></font> </li><li> <font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="3"><a href="http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/565958-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF" target="_blank" title=" امام خمینی (س): در یک رژیم اسلامى، آزادی ها صریح و کامل خواهند بود" itemprop="url"> امام خمینی (س): در یک رژیم اسلامى، آزادی ها صریح و کامل خواهند بود </a></font></span></font></li></ul><p><font color="#000099"><br></font></p><p>&nbsp; <strong> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </strong> </p><p><br></p> </section> </div> </div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div></div><br></div><br> text/html 2017-01-18T07:25:58+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی و نداشتن این‌ها یعنی افسردگی، اعتیاد، وَ ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3502 <div class="xpost2"> <strong> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <img src="http://s1.picofile.com/file/8282887368/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_3.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/8282887368/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_3.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="382" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s2.picofile.com/file/8282887818/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_5.jpg" alt="http://s2.picofile.com/file/8282887818/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_5.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="366" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s7.picofile.com/file/8282888200/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_6.jpg" alt="http://s7.picofile.com/file/8282888200/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_6.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="412" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282888792/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282888792/B3K8RYE_TAHS3LKARDEHAA_4.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="378" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> <p style="background-color: #F2F2F2; line-height:200%"> <a href="http://www.jamnews.ir/detail/News/753501" class="fBNZN f20 fBld leadTitr" target="_blank"> <font size="6" color="#CE0000">&nbsp;و نداشتن این‌ها یعنی افسردگی، اعتیاد، وَ ...&nbsp; </font></a></p> </b> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> </div> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4"> <b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp; </b> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp;امروز آموزش و پروش ما دیپلم تربیت می‌کند، ‌اما چند درصد از آنان نوعی مهارت دارند که بعد از دیپلم وارد بازار کار شوند، به کسب و مهارتی برسند، ازدواج کنند، منتظر استخدام نباشند، از دولت توقع نداشته باشند و به خاطر آنکه از تحصیلاتش کام گرفته است،‌ به نظام علاقمند و از نظر روحیه جوانی بانشاط باشد؟ </b> </font> </font></span> </p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="4" color="#CE0000"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp; نداشتن مهارت یعنی نداشتن شغل! و نداشتن شغل یعنی نداشتن درآمد، و نداشتن درآمد یعنی نداشتن همسر و فرزند و نشاط، و نداشتن این‌ها یعنی افسردگی، اعتیاد، توجه به فیلم‌ها و برنامه‌های فاسد، فاسد شدن و دیگران را فاسد کردن، بی‌اعتقادی به اسلام و نظام و ... </b> </font></span> </p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="4"> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp;</b></span><b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFCC">امروز بسیاری از خروجی‌های دانشگاه‌ها نیز جز محفوظات و مدرک، هیچ مهارتی ندارند. و مدرک برای آن‌ها مانع کار است و جوانانی هستند پرتوقع و مطالبه‌گر و کسانی که بدون هیچ گونه تولیدی مصرف گرا و منتظر استخدام و کار دولتی هستند و حتی حاضر نیستند، مهارت‌های پدر خود را فرا بگیرند.</span></b><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </b> </span> </font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <font size="4"> <span style="background-color: #FFFFCC">&nbsp;انقلابی باید بشود که در آن خاک این باغچه عوض گردد. به تمام کتاب‌ها و درس‌ها نگاه کاربردی شود، نمره‌ها و مدارک، بر اساس مهارت‌ها ارائه گردد. (البته با حفظ بخش‌هایی از اطلاعات و محفوظات). </span> </font> </b> </p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:45px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <font size="4"> <span style="background-color: #FFFFCC">&nbsp;</span></font></b><font size="4"><b style="color: #0033CC; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFCC"> اگر این خاک باغچه عوض نشود، و مهارت‌ها را به جای محفوظات نگذاریم و فقط به مدرک بسنده کنیم، هیچ دولتی مسأله‌ی اشتغال را نمی‌تواند حل کند.</span></b></font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <br> </b><span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFF00"> <font size="5" face="Arial"> <a href="http://faaseleh.blogsky.com/1395/10/29/post-136/" title="چهارشنبه 29 دی 1395">&nbsp; ادامه مطلب&nbsp; </a></font></span></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-16T15:26:20+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی چه کسانی از نگاه به «آینه» وحشت دارند؟ ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3501 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; <br> &nbsp;</p> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC; text-decoration:overline blink"> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC; text-decoration:overline blink"> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <font face="Arial"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/418631/آغاز-فعالیت‌انتخاباتی-قالیباف-با-حمله-به-آیت‌الله-هاشمیتصویر">&nbsp; چه کسانی از نگاه به «آینه» وحشت دارند؟ ... </a></font></span></font></h1> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282664934/SH8HO_GEDAA_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282664934/SH8HO_GEDAA_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="734" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282684150/MARKAZE_XAR3D3_ARG_CENTER_TEHR8N_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282684150/MARKAZE_XAR3D3_ARG_CENTER_TEHR8N_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="321" border="0"></p> </b> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font color="#0033CC"> <font size="4"><span style="background-color: #E3FFFF">«</span>مرکز خرید ارگ سنتر تهران</font></font></b><font size="4"><font color="#0033CC"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">»</b></font><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> حاصل نگاه </b> </font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"><font size="4"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> &nbsp;اشرافی وَ سرمایه-داری ِ کیست؟! </b> </font></p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8282685650/DARY8CHEH_XAL3JE_F8RS_TEHR8N_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8282685650/DARY8CHEH_XAL3JE_F8RS_TEHR8N_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="365" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <font size="4" color="#0033CC"><span style="background-color: #E3FFFF">«</span><span style="background-color: #F0FFFF">دریاچه خلیج فارس در تهران</span></font></b><font size="4" color="#0033CC"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">» ؟! ... </b> </font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282691034/Foodcort_TEHRAN_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282691034/Foodcort_TEHRAN_2.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="274" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <font size="4" color="#0033CC"><span style="background-color: #E3FFFF">«</span><span style="background-color: #F0FFFF">فودکورت --- در تهران</span></font></b><font size="4" color="#0033CC"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">» ؟! ... </b> </font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282691568/Foodcort_TAL8EE_4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282691568/Foodcort_TAL8EE_4.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <font size="4" color="#0033CC"><span style="background-color: #E3FFFF">«</span><span style="background-color: #F0FFFF">فودکورت --- در تهران</span></font></b><font size="4" color="#0033CC"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">» ؟! ... </b> </font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282689984/Foodcort_L8LEHP8RK_TEHRAN_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282689984/Foodcort_L8LEHP8RK_TEHRAN_3.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="393" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <font size="4" color="#0033CC"><span style="background-color: #E3FFFF">«</span><span style="background-color: #F0FFFF">فودکورت لاله پارک در تهران</span></font></b><font size="4" color="#0033CC"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">» ؟! ... </b> </font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282690634/Foodcort_TEHR8N_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282690634/Foodcort_TEHR8N_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="369" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <font size="4" color="#0033CC"><span style="background-color: #E3FFFF">«</span><span style="background-color: #F0FFFF">فودکورت --- در تهران</span></font></b><font size="4" color="#0033CC"><b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">» ؟! ... </b> </font></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="5"> <b style="font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFF00"><font color="#0000FF">&nbsp;آفتاب‌‌نیوز : </font></span> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="background-color: #E3FFFF">&nbsp;سخنرانی‌های </span> <span style="background-color: #FFFF00">سعید جلیلی</span><span style="background-color: #E3FFFF"> اگرچه یك‌سالی است مزین به كنایه به دولت روحانی است، </span> <span style="background-color: #FFFF00">محمدباقر قالیباف</span><span style="background-color: #E3FFFF"> تازه دو، سه ماهی است بازی را شروع كرده و درست در ماه‌های نزدیك به انتخابات ریاست‌جمهوری، به هر بهانه‌ای به دولت نیش و كنایه می‌زند. <br> &nbsp;به گزارش آفتاب‌نیوز؛ او هفته گذشته به بهانه </span> <span style="background-color: #FFFFCC">ماجرای گورخوابی</span><span style="background-color: #E3FFFF"> در یادداشتی پر از طعنه به دولت حمله كرد و پنجشنبه گذشته هم نحوه</span><span style="background-color: #FFFFCC"> مدیریت کشور را واداده توصیف كرد</span><span style="background-color: #E3FFFF"> و گفت: «باید همانند دوران دفاع مقدس به جوانان خلاق اعتماد کنیم تا به مدیریت‌های خسته و بسته و به وادادگی پایان دهند». از سویی دیگر،</span></b><span style="background-color: #E3FFFF"><font color="#CE0000"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> آخرین شماره ماهنامه همشهری ماه كه به‌تازگی منتشر شده، مزین به تصویری است كه توییتر خبرگزاری اصولگرای تسنیم از مفهوم آن رمزگشایی كرده است.</b></font></span><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="background-color: #FFFF00"> تیتر مجله همشهری ماه كه متعلق به مجموعه شهرداری تهران است، «شاه و گدا» نام دارد و به نوشته تسنیم، دستی كه از تصویر بنز آبی روی جلد بیرون آمده و در حال كمك به كودك خیابانی است، متعلق به هاشمی‌رفسنجانی است.</span></b><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font color="#CE0000"> در توییت تسنیم آمده است: «بنز آبی #هاشمی، انگشتری که در انگشت کوچک اوست و آستین عبای قهوه‌ای بر جلد # همشهری ماه/چراغ قرمزی که عدد ۹۶ را نشان می‌دهد! #شاه_و_گدا»</font></b><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br> &nbsp;آغاز فعالیت‌انتخاباتی قالیباف با حمله به آیت‌الله هاشمی <br> &nbsp;قالیباف در یادداشت هفته گذشته خود نوشته بود: «مسئولان باید این آسیب‌ها و معضلات را از نزدیک ببینند و با آنها زندگی و برای آنها چاره‌اندیشی کنند نه آنکه بعد از انتشار وسیع در فضای مجازی از نامه یک هنرمند از آن فجایع مانند گورخوابی مطلع شوند».</b></span><font color="#CE0000"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> رقیب ناكام ِ روحانی در انتخابات سال ٩٢، با اشاره به اینكه این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره جامعه است،</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="background-color: #E3FFFF"> گفته است: «این مدل مدیریت کشور آسیب‌ها و معضلات پنهانی نیز به همراه خود دارد که ضربات کاری‌تری بر پیکره این نظام وارد می‌کند. گزارش دیروز درباره بی‌خانمان‌هایی که در گورستان اطراف شهریار می‌خوابند، آن‌قدر تلخ و گزنده بود که فکر و ذهن هر هم‌وطنی را به خودش مشغول می‌کند. مردم ما حق دارند که مسئولان خود را در این زمینه بازخواست کنند و مسئولان باید شرمگین وجود چنین حقایقی در جامعه باشند». <br> &nbsp;</span></b><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font color="#00B700"><span style="background-color: #FFFFFF">قالیباف در ادامه یادداشت خود </span> </font> <span style="background-color: #FCFCFC"><font color="#CE0000">مدیریت كشور را محصول نگاه اشرافی دانسته است. درحالی‌كه فودكورت‌ها، هایپرها، مجتمع‌های تجاری- خدماتی تفریحی چندمنظوره (به‌اصطلاح مال) متعلق به فرهنگ مصرفی- سرمایه‌داری آمریكا، در دوران ١٢ساله ریاست قالیباف در شهر تهران سر برآورده‌اند و از سویی دیگر، در این سال‌ها بر تعداد كودكان خیابانی و كارتن‌خواب‌ها در شهر تهران افزوده شده؛</font></span></b><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="background-color: #E3FFFF"> اما قالیباف در همان یادداشت خود نوشته بود: «قطعا این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است؛ گورخوابی بخش عریان و عیان این معضلات است و این مدل مدیریت کشور، آسیب‌ها و معضلات پنهانی نیز به همراه خود دارد که ضربات کاری‌تری بر پیکره این نظام وارد می‌کند.</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> سوءاستفاده از درد مردم در دعواهای سیاسی، ظلم است؛ اما سخن‌نگفتن و ریشه‌یابی‌نکردن این معضلات هم صرفا با بهانه برچسب سیاسی‌زدن، ظلم دیگری است. </span> <span style="background-color: #FFFFCC">با همه توان تلاش کنیم تا مردم‌داری را جایگزین سرمایه‌داری کنیم</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="background-color: #E3FFFF">»(</span></b><font color="#CE0000"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">!!! ...</b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">).<br> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="background-color: #FFFF00">&nbsp;راه‌اندازی ستادهای قالیباف<br> </span> <span style="background-color: #E3FFFF">&nbsp;پیش از این هم </span> <span style="background-color: #FFFFCC">«علی دورانی»</span><span style="background-color: #E3FFFF"> رئیس ستاد انتخابات جمعیت پیشرفت و عدالت از تشکل‌های حامی قالیباف با اعلام راه‌اندازی ستادهای ۲۲گانه تهران، گفته بود: «درست است که این جمعیت ارتباط تشکیلاتی با قالیباف ندارد؛ اما او به‌عنوان پدر معنوی این جبهه است و سعی می‌کنیم گفتمان او را در جامعه ترویج و پیگیری کنیم». او با بیان اینکه اکنون تمرکز ما روی انتخابات شورای شهر تهران است، به «ایلنا» گفته بود: «درحال‌حاضر روی کلان‌شهر تهران تمرکز شده است. محور دوم، فعالیت تعیین مصادیقی است که مورد حمایت جبهه قرار می‌گیرند و در این راستا لایه‌های اجتماعی متصل به جبهه خود را معرفی می‌کنیم». او ادامه داد: «ستادهای انتخاباتی این جبهه فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون در دو محور اصلی تعیین مصادیق و راه‌اندازی ستاد‌ها فعالیت می‌کند». او همچنین افزود: </span> <span style="background-color: #FFFFCC">«در صورت ورود قالیباف به انتخابات از او حمایت می‌کنیم».</span><span style="background-color: #E3FFFF"> دورانی با بیان اینکه اولویت قالیباف ورود به انتخابات نیست، تأکید کرد: «اگر نیروهای انقلاب تشخیص دهند و تأکید برای ورود شهردار تهران به انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند، در شرایطی که نیروهای دیگر نتوانند ورود کنند، قالیباف موظف است به این عرصه وارد شود». <br> منبع: شرق </span> </b> </font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-16T07:38:45+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی مصلحت شمشیری (از واژه-های تبدار) http://yaadust.mihanblog.com/post/3500 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> <blockquote> </blockquote><p style="background-color: #F2F2F2; line-height:99px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font size="6" color="#CE0000">&nbsp; </font><font size="6"> </font><a href="http://ODSAN.ParsiBlog.com/Posts/20/%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B5%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AD%C3%98%C2%AA++%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B4%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%8A/" target="_blank"><font size="6"> <font color="#CE0000">مصلحت شمشیری </font> (<font color="#CE0000">از واژه-های تبدار</font>)</font><font size="6" color="#CE0000">&nbsp;&nbsp; </font> </a></p><blockquote> </blockquote> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> <h1 style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> </b> <b style="color: #CE0000; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> <h1 style="line-height: 55px">&nbsp;</h1> </b><h1 style="line-height: 55px"><b style="color: #CE0000; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"><font size="5" face="Arial">&nbsp;((( </font> </b> <font size="5" face="Arial"> <b style="color: #0000FF; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> «واژه هـــ ـای تبـــ دار»</b><b style="color: #0000FF; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b> </font><font size="4" face="Arial"> <b style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <font color="#0033CC">نام وبلاگی-ست با عنوان وَ لینک فوق، که مطلب ذیل را نگاشته وَ منتشر کرده است. </font></b></font><font size="4" face="Arial"><b style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font color="#0033CC"> <strong> <font size="4" face="Arial"> <font color="#CE0000"> <b style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> گویا ایشان «سخنگو وَ تحلیلگر خاص ِ مقام معظم رهبری هستند»!!! ...</b></font><font color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b></font><b style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b></font></strong><font size="4" face="Arial"><b style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b></font>&nbsp; خواندن وَ قضاوت مطلب با شماست؛ بقول معروف اگر در خانه کس است، یک حرف بس است.</font></b></font><b style="color: #0000FF; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial"> _</font></b><font size="4" face="Arial"><b style="color: #0000FF; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFFF"> عـبـــد عـا صـی</b></font><font size="5" face="Arial"><b style="color: #CE0000; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> </b> <b style="color: #CE0000; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> ))).</b></font></h1> <b style="color: #0000FF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> </b><div class="text_body"><b style="color: #0000FF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> </b><div dir="rtl" lang="fa"><b style="color: #0000FF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> </b><div class="CenterPost2"><b style="color: #0000FF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> <p style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="5"><span><span lang="en-us">&nbsp;</span>این چند روزه بعد از فوت آقای هاشمی برخی چنان وارد جاده ناکجا آباد قضاوت و بیراهه شدند و با سرعت به بیراهه میروند که گویی نزدیکه سرشان محکم به تابلو اینجا بن بسته بخورد.<span lang="en-us"> </span>رفتارهایی عجیب و غریب، این دو روزه از مصلحت ،اشتری ساختند وسوارش شدند و از مصلحت، شمشیری ساختند و با آن سر حق و حقیقت را بریدند ، حضرت آقا بنا بر مصلحتی و برای رفع فتنه ی عده ای فتنه گر که آماده بودند پیراهن عثمان را علم کنند و شهید سازی از مرحوم هاشمی کنند، صلاح دیدند برپیکر ایشان نماز بخوانند و برای فوت ایشان هم تسلیت نامه دادند ولی هرگز حق رو با باطل در هم نیامیختند.<br> آقا صرفا بخاطر دفع فتنه ها در پیامشون از نقاط منفی بزرگ هاشمی خود داری کردند و صرفا به بیان گذشته ی ایشون پرداختند و اتفاقا با زیرکی تمام مطالب را طوری فرمودند که هر انسان بصیری کنایه های غیر مستقیم آن کلام را متوجه می شد .اما نمیدانم یه عده که در صدرآنها صدا و سیماست چرا اینطور این مصلحت رو وسیله جولان آدم هایی قرار دادند که خودشون متهم به سازشکاریند . با این رفتارهای عجیب سیما جز اینکه ما به تذبذب و دم دمی مزاجی بودن و دروغگویی متهم میشویم چیز دیگری هم حاصل میشود؟ مصلحت این بود که برای حفظ وحدت به گذشته انقلابی هاشمی اکتفا میشد نه اینکه از او قدّیسی بسازیم وعنوان کنیم (روح مطهر! هاشمی به اعلی علیین پیوست) یقینا هاشمی با انبیا الهی محشور است) ، (هاشمی هرگز از خط امام و رهبری خارج نشد) .. از ما سوال نمیشه اگر واقعا هاشمی اینطور بود پس چرا سالها اون رو به عنوان پدر خوانده فتنه ،مبدع اشرافیت، پدر اعتدال و سازش معرفی کردید؟<br> اگر فردا در برنامه ای از خون هایی که به دل حضرت آقا کرد یاد بشود مردم نمیگویند پس این حرفهای شما چه بود ؟ جالبتر این هست که به کسانی تریبون داده شد در این دو روز که با کلامشون هاشمی را مظلوم و نظام را متهم ، ظالم ،و فریبکار جلوه دادند. خیلی از دوستان میگویند نوجوانانشون که شناختی از هاشمی نداشتند این دو روز به دوگانگی رسیدند که واقعیت راجع به شخصیت هاشمی چه چیزی هست. ما متاسفانه وقتی که سراغ وحدت میرویم چون مبانی اسلام را نمیشناسیم حتی نمیدانیم مبنای وحدت چه هست ؟ آقا برای وحدت جامعه و جلوگیری از دو قطبی ، به مصلحت عمل کردند نه اینکه به دروغ تمسک کنند . تبدیل هاشمی به کسی که اصلا نه طرفدارانش باور دارند که اینطور بود نه حزب الهی ها میپذیرند،<br> کذب گویی نیست.؟ ایجاد وحدت از طریق غیر واقع گویی ؟؟؟؟ هاشمی الان در پیشگاه الهی پاسخ گوی اعمالش هست و دیگر فکر کنم وقت آن رسیده که مسئولین صداوسیما از خواب بیدار بشوند و صد قدم جلوتر از آقا حرکت نکنند.</span></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="5"> </font></span><p style="line-height: 45px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="5"><span>22 دی 1395</span></font></span></p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <div id="RIL_IMG_1" class="RIL_IMG loaded"> <img src="https://img.readitlater.com/i/odsan.parsiblog.com/Files/0614216f8187bc8687c7a7bf3ab708bb/RS/w1056.jpg" width="550" height="349" border="0"></div> </b></div><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <br> </b> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div></div> text/html 2017-01-16T05:23:38+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی شاید هر جای دیگری بود باعث دلخوری میشد ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3499 <br><br><br><br><br><br><center><br></center> <center> </center><div align="justify"><div align="right"><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"><font size="6" color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/420548/روایت-سیدحسن-خمینی-از-مجلس-کم‌نظیر-هفتم-آیت‌الله-هاشمی">&nbsp;شاید هر جای دیگری بود باعث دلخوری میشد ... <br></a></span></font></h1><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><font size="6" color="#009900" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span id="Mess"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/420548" class="gl"><span class="mb"></span></a></span></span></font><br><span id="Mess"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/420548" class="gl"><span class="mb"> یادگار گرامی امام روایت خود از مجلس باشکوه هفتمین روز رحلت آیت الله هاشمی(ره) </span></a></span><br><span id="Mess"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/420548" class="gl"><span class="mb"> را بیان کرد. سالها بود که چنین تراکمى را در جلسه‌اى ندیده بودم. رییس و مرؤوس </span></a></span><br><span id="Mess"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/420548" class="gl"><span class="mb"> هم نداشت‌، همه روى پاى هم نشسته بودند. شاید هر جاى دیگرى و مناسبت دیگرى بود‌، </span></a></span><br><span id="Mess"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/420548" class="gl"><span class="mb"> باعث دلخورى مى‌شد اما ...</span></a></span></font></span></font><br></div><span id="Mess"></span></div><span id="Mess"><img src="http://aftabnews.ir/files/fa/news/1395/10/26/113852_748.jpg?w=620&amp;h=264" style="cursor: pointer;" width="470"><br><img src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1395/10/26/295875_892.jpg?w=700&amp;h=457" style="cursor: pointer;" width="470"><br><img src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1395/10/26/295881_467.jpg?w=700&amp;h=432" style="cursor: pointer;" width="470"></span><br> <br><br><br>&nbsp; <b> <strong> <font size="4" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font> </span> </span></font></strong> <br><br></b> text/html 2017-01-15T10:25:40+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی این دلبستگی-ست یا وابستگی ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3496 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8282461692/DELBASTEGY_ESHQ_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8282461692/DELBASTEGY_ESHQ_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="315" border="0">&nbsp; </p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8282461868/DELBASTEGY_ESHQ_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8282461868/DELBASTEGY_ESHQ_2.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="410" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8282462068/DELBASTEGY_ESHQ_3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8282462068/DELBASTEGY_ESHQ_3.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="550" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282462276/DELBASTEGY_ESHQ_4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282462276/DELBASTEGY_ESHQ_4.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="284" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8282462426/V8BASTEGY_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8282462426/V8BASTEGY_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="410" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282462600/V8BASTEGY_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282462600/V8BASTEGY_2.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="643" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <br> &nbsp;</p> </b></strong><div style="text-align: right" dir="rtl"><strong><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> <p style="background-color: #F2F2F2"> <a href="http://www.migna.ir/vdcgnu9w.ak9yw4prra.html" target="_blank"> <font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6">&nbsp; این دلبستگی-ست یا وابستگی ...&nbsp; </font></span></font></a></p> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> <h1 style="line-height: 99px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></strong><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:35px; margin-top:0; margin-bottom:0"><strong> </strong> <font size="2"> <span style="font-weight: 400"> <span style="color: #0033CC; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#E3FFFF"> &nbsp;حتما در زندگی شما پیش آمده که خودتان را بیش از حد به چیزی، شخصی یا جایی وابسته دیده اید و یا حس کرده اید به شخص یا چیزی آن قدر وابسته شده اید که ترک کردن آن برایتان امکان پذیر نباشد یا حتی فکرکردن به کنار گذاشتنش در شما ایجاد وحشت و هراس کند. صحبت از وابستگی بیمارگونه ای است که تعادل احساسی ما را رد زندگی از بین می برد و باعث نابودی اعتماد به نفس در فرد می شود.<br> در این مطلب به انواع وابستگی، عوارض و راهکارهای درمانی برای وابستگی ناسالم پرداخته ایم.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;چرا وابسته می شویم؟ </span> </font> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> شکست های ما یکی از مهم ترین علل وابستگی هستند. همه ما در ناخودآگاه مان از این که به تنهایی کافی و کامل نیستیم در عذابیم. گاهی فرد در دوران کودکی به این نتیجه می رسد که به تنهایی قادر به انجام کاری نیست و همواره به دیگران نیازمند است. چنین فردی در بزرگسالی نیز به این باور می رسد که برای بقا و ادامه زندگی وابسته به دیگران است و همواره به کمک دیگران نیازمند است. چنین باوری معمولا در نتیجه حمایت های بیش از حد والدین در دوران کودکی ایجاد می شود و سرچشمه شکل گیری شخصیت وابسته است.<br> این افراد خود را بسیار آسیب پذیر می دانند که مانند یک کودک همواره محتاج کمک و توجه دیگران هستند و به همین دلیل بسیار حساس و زودرنج اند.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;وابستگی چند نوع است؟ </span> </font> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> برای آشنایی بیشتر با عوارض ناشی از وابستگی ناسالم ضرورت دارد هم وابستگی سالم و هم وابستگی ناسالم تعریف شود تا با مقایسه آنها نسبت به موضوع اشراف نسبتا کاملی پیدا کنیم.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;وابستگی سالم:</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> در وابستگی سالم، فرد در زمان مناسب و در صورت نیاز، مستقیما درخواست کمک می کند. در روابط با دیگران احساس امنیت، اعتماد و علاقه به میزان کافی وجود دارد. روابط سالم و در حد اعتدال بوده و هر یک از طرفین در رابطه برای دیگری ارزش و اهمیت قایل هستند. طرفین در عین حال که به نیازهای خود توجه دارند، حس محبت و همدلی را نیز از طرف مقابل خود دریغ نمی کنند و خویشتن حقیقی خود را فراموش نمی کنند.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;وابستگی ناسالم:</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> در وابستگی ناسالم فرد سعی دارد طرف مقابل را تحت کنترل و نفوذ خود قرار دهد و به دلیل ترس از طرد شدن مانند یک قربانی هرگونه تحقیری را تحمل کند.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;بیماری وابستگی چه علامت هایی دارد؟ </span> </font> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> زمانی که ما آنچنان مجذوب کسی شده ایم که احساس می کنیم با نبودن او، ما نیز نابود می شویم، در این حالت دچار وابستگی بیمارگونه شده ایم. برای تجربه این وضعیت می توانیم به شخصی فکر کنیم که ما را اذیت می کند، ولی نمی توانیم آن را رها کنیم یا ارتباطی را تصور کنیم که ما را ناراحت می کند و عذاب می کشیم.<br> افراد وابسته تنهایی برایشان غیرقبال تحمل و ناامیدکننده است. اغلب این افراد در زندگیشان مسوولیت های اصلی را به دیگران می سپارند. این افراد به تصمیم ها و اعمال خود اعتماد ندارند و نیازمندند دایما در طول زندگی و کاردرستی اعمالشان از سوی دیگران تایید شود. فرد وابسته برای حفظ کردن افراد در کنار خود از هیچ کاری دریغ نمی کنند و حتی به اعمالی تحقیرآمیز و ناخوشایند دست می زنند.<br> افراد وابسته به محض جدایی از کسی که آن ها را حمایت کرده و تکیه گاه آن ها بوده است یا دچار افسردگی شده یا فورا خود را وارد رابطه دیگری می کنند تا حمایت های لازم را از طریق او کسب کنند و در چنین شرایطی احتمال ارتکاب اشتباه بسیار بالاست. فرد وابسته هنگام صحبت و بحث با دیگران حتی اگر با نظر طرف مقابل مخالف باشند او را تایید می کنند تا مبادا با ابراز مخالفت موجب ناراحتی و از دست دادن طرف مقابل شوند. افراد وابسته به شدت احساس نیاز به مراقبت دارند و از فرمانبربودن هراسی ندارند.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;انواع عوارض وابستگی ناسالم چیست؟ </span> </font> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> یک رابطه مخرب ناشی از وابستگی باعث می شود که همیشه وحشتی در شخص وجود داشته باشد که مبادا طرف مقابل او را تنها بگذارد یا به او دسترسی نداشته باشد. این افراد اغلب ناامید و اندوهگین اند. وابستگی عاطفی اعتماد به نفس را «تخریب می کند» و همیشه احساس خشم، تردید نسبت به خود، ترس از طردشدن، ترس از تنهایی، حس عدم امنیت، شرم، حقارت یا ترس از این که دیگران شما را دوست نداشته باشند یا از شما قدردانی نکنند وجود دارد.<br> فردی که از وابستگی عاطفی رنج می برد، فقط برای دیگران زندگی می کند و خودش را نادیده می گیرد. زمانی که با دوستانش است، خودش را فراموش می کند، زمانی که مشغول کاری می شود، خودش را تمام و کمال وقف آن کار می کند تا مورد پسند و قبول دیگران قرار گیرد و یا ذره ای از او قدردانی کند. در وابستگی، فرد شروع می کند به گدایی کردن توجه و در عمق وجود خود، احساس رضایت نمی کند و نیاز به تایید و تصویب دائمی از سوی دیگران دارد.<br> از مطالبه حق خود خجالت می کشد و به راحتی اظهار عقیده نمی کند، به دیگران محبت می کند تا رهایش نکنند. افراد وابسته در رابطه عاطفی اکثر مشکلات را متوجه خود می دانند و «نه» گفتن برای آن ها کابوس است چون احساس شایستگی نمی کند. روابط افراد وابسته به سمت کسانی که رابطه سالم دارند نمی رود بلکه به سوی افراد باج گیر جذب می شوند.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;ویژگی های وابستگی سالم چیست؟ <br> </span></font> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">در وابستگی سالم، کسی در دیگری حل نمی شود و رابطه سرشار از اعتماد، اطمینان، انعطاف پذیری و خالی از اضطراب، ناامنی، سوءظن و رفتار خصمانه است. وابستگی سالم وابستگی است که هیجان هایی که دو طرف نسبت به هم دارند معقول و منطقی است. فهم یکدیگر وجود دارد اما الزامی ندارد که دو طرف عین هم بفهمند. در وابستگی سالم احساس شایستگی در زندگی، شفافیت، تغییر و پیش بینی پذیری در طرفین وجود دارد.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">&nbsp;دلبستگی بهتر از وابستگی است </span> </font> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> دلبستگی یعنی این که با آنچه در ارتباط قرار گرفته ایمو به آن عشق می روزیم یا دوستش داریم احساس وحدت و یگانگی کنیم و با وجود لذت شادمانی، سعادت و خوشی در آن، ما نیز خشنود شویم. در این حالت، بودن یا نبودن، او در کنار ما، احساس بسیار خوب یا بسیار بد به ما نمی دهد، بلکه وجود او باعث حس رضایت در درون ما می شود.<br> به عبارتی دیگر، با نبودن او باز هم احساس رضایت در ما باقی مانده و حال خوبمان را می توانیم حفظ کنیم. درواقع یک فرد بالغ قادر به تشخیص یک رابطه سالم میان خود و دیگران خواهدبود. او می تواند میان یک رابطه مبتنی بر ساختار صحیح و یک وابستگی افراطی و خاجر از تعادل را تشخیص دهد و خود را از گرفتار شدن در تله های چنین ارتباطی برهاند.<br> یادمان نرود بسیاری از افراد ممکن است در مقاطعی از زندگی خود دچار چنین ارتباطی شوند. این یک ایراد محسوب نمی شود. مهم این است که با مشاوره صحیح بتوانیم خود را از چنین ارتباطی برهانیم و یک رابطه متعادل با اطرافیانمان داشته باشیم.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">9 راهکار برای از بین بردن وابستگی های مخرب <br> </span></font> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <font color="#0000FF">1- وابستگی ناسالم خود را بشناسید </font></span> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> آگاهی نسبت به وجود وابستگی، خود قدم بزرگی است که در این راه بر می دارید و با وجود همه مشکلاتی که دارید و همه ترس ها و نگرانی هایتان همواره روی پاهان خودتان می ایستید. شما قوی هستید و هم اکنون با استفاه از این آگاهی از وابستگی ترس هایتان را پشت سر می گذارید. همین شناخت است که به مدد آن دنیای شخصی بنا می نهید؛ دنیایی که در آن خودتان را دوست دارید و با خودتان در آرامش به سر خواهید برد.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">2- دلایل وابستگی خود را پیدا کنید </span> </font> <span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> تشویش ها، ترس ها و نرگانی ها و تمام چیزهایی که موجب عصبانیت، آزردگی و خشم شما می شوند را روی کاغذ بیاورید. این عمل باعث می شود تا چیزهایی که باعث ناراحتی شمامی شوند، فشار کمتری روی شما بیاورند. همچنین با این کار ذهنتان را رها می کنید و روشی است تا از طریق آن زباله های فکری تان را تخلیه کنید. این عمل مانع شکنجه های ذهنی شما می شود.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">3- عزت نفس خود را بالا ببرید</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> وابستگی عاطفی همواره با عدم عزت نفس ارتباط دارد. در وابستگی های شدید احساسی، فرد خالی از عزت نفس بالا است. روی نکات مثبت و موفقیت هایتان تمرکز کنید. نه گفتن را یاد بگیرید. به خواسته هایتان توجه کنید. سعی نکنید خودتان را تغییر دهید. به نظر خودتان اهمیت دهید. در ذهنتان تصویر مثبتی از خود داشته باشید. از خودتان مواظبت کنید. انجام همه این کارها باعث می شود عزت نفس خود را بالا ببرید و به تدریج از وابستگی رهایی پیدا کنید.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">وابستگی یا دلبستگی؟</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">4- اوقاتی را به تنهایی خودتان اختصاص دهید</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> به این مسئله فکر کنید که تنهایی نیز می تواند لذت بخش باشد! می توانید از این فرصت استفاده کنید و کارهای مورد علاقه تان را انجام دهید: کتاب خواندن، گوش دادن به موسیقی، ورزش کردن، یادگیری چیزهای جدید و یا کمک به افراد نیازمند. اگر تنها هستید، لحظات کوچکی که در تنهایی با خودتان می گذرانید، می توانند لحظات ناب شادی بخشی باشند.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">5- از نبودن دیگران به وحشت نیفتید</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> برای آن که به طرز چشمگیری ترس و وحشت خود را از نبودن دیگران کاهش دهید، چشم هایتان را ببندید و نفس های عمیقی بکشید. درواقع، زمانی که تنفستان عمیق و طولانی باشد، فعالیت ذهنی تان کاهش می یابد و بدن آرام می شود. غیرممکن است زمانی که آرام و عمیق نفس می کشید، آرام شوید. با انجام این عمل متوجه خواهید شد که بعد از چند دقیقه، آرامش به شما بازخواهد گشت.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">6- سعی نکنید نظر همه را جلب کنید</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> بدون آن که سعی کنید عشق و توجه دیگران را از دست بدهید، به دیگران «نه» بگویید و افکارتان را بیان کنید. شما نمی توانید مورد پسند همه مردم قرار بگیرید و همه را از خود راضی نگه دارید و این امری طبیعی است، پس حق دارید که تصمیم گیری کنید و آنچه را که می خواهید به وضوح بیان کنید.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">7- احساس گناه نکنید</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> احساس گناه همانند دور باطل عمل می کند و اثر گلوله برف را دارد؛ در زمانی که اتفاق ناگواری می افتد از خود می رپسید که چرا چنین چیزی برایتان پیش آمده است و در نهایت متقاعد می شوید که مطمئنا کار بدی انجام داده اید و بعد در وجودتان به دنبال نقص ها و خطاهای خیالی می گردید و باز هم احساس گناه بیشتری می کنید. احساس گناه به طور پیوسته از شما یک گناهکار می سازد و بدون آنکه بتوانید این احساس را به یک خطای مشخص ربط دهید، دچار احساس مبهم گناه می شوید.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">8- از افراد موفق الگوبرداری کنید</span></font><span style="background-color: #E3FFFF; color:#0033CC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"><br> هنگامی که افرادی را مشاهده می کنید که علی رغم وابستگی های شدید خود توانسته اند بر مشکل خود غلبه کنند و زندگی شادی داشته باشند، شما نیز می توانید از آن ها الگوبرداری کنید و راهی را که آن ها رفته اند یاد بگیرید.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC; font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:0px; line-height:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px">9- اهمیت نیازهای خود را بشناسید</span></font></span></font><span style="background-color: #E3FFFF"><font face="Tahoma"><span style="color: #0033CC; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2"><span style="font-weight: 400"><br> نیازهای خود را بسیار مهم و غیرقابل اجتناب بدانید. وابستگی در بیشتر مواقع در نتیجه نادیده انگاشتن و اجتناب از خود در مورد نیازهای مهم بوجود می آید.</span></font></span></font><font size="5"><strong><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br> &nbsp;</b></strong></font></span><strong></strong></p><strong> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px; margin-top:0; margin-bottom:0"><font size="5"> <b style="color: #0000FF; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#FFFF00"> <font face="Arial">ماهنامه همشهری تندرستی - عطیه رضایی، روان شناس بالینی</font></b></font><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> &nbsp;</b></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </strong></div><strong> </strong> </div> text/html 2017-01-14T19:03:43+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی اگه عشق سرش میشد با الاغی مثل من ازدواج نمیکرد! ... http://yaadust.mihanblog.com/post/3495 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp; </p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8282454350/AAHOO_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8282454350/AAHOO_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="388" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8282454634/OLAAQ_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8282454634/OLAAQ_1.jpg" class="shrinkToFit" width="550" height="590" border="0"></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)"> <br> &nbsp;</p> </b><div style="text-align: right" dir="rtl"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> </b> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105); text-decoration:overline blink"> <p style="background-color: #F2F2F2; line-height:95px; margin-top:0; margin-bottom:0"> <a href="http://anonaki.blogfa.com/post-1.aspx"> <font size="6" color="#CE0000">&nbsp;اگه عشق سرش میشد با الاغی مثل من ازدواج نمیکرد! ... </font></a></p> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b> <h1 style="line-height: 95px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b>&nbsp;</h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <span style="background-color: #E3FFFF"><font size="5"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> &nbsp;آهو خیلی خوشکل بود. یه روز یه پری سراغش اومد و بهش گفت: آهو جان دوست داری شوهرت چه جور موجودی باشه؟ <br> آهو گفت: من خواستگارای زیادی دارم که منو از جون و دل می خوان٬ اما می دونم که عشقشون موقته و آخرش می رن با یکی دیگه. پس حالا که همه مثل همن بهتره لا اقل به یکی شوهر کنم که تو رفاه باشم. من یه شوهر پولدار و خون سرد و خشن می خوام. با این همه ناز وعشوه ای که از خودم سراغ دارم می تونم رامش کنم.<br> &nbsp;پری آرزوی آهو رو برآورده کرد و آهو با یک الاغ پولدار ازدواج کرد.<br> &nbsp;شش ماه بعد آهو و الاغ برای طلاق سراغ حاکم جنگل رفتند.<br> &nbsp;حاکم پرسید: علت طلاق؟<br> &nbsp;آهو گفت: توافق اخلاقی نداریم. این خیلی خره.<br> &nbsp;حاکم پرسید: دیگه چی؟<br> &nbsp;آهو گفت: شوخی سرش نمی شه. تا براش عشوه میام جفتک می ندازه.<br> &nbsp;حاکم پرسید: دیگه چی؟<br> &nbsp;آهو گفت: آبروم پیش همه رفته٬ می گن شوهرم خره. پولداریشو نمی بینن.<br> &nbsp;حاکم پرسید: دیگه چی؟<br> &nbsp;آهو گفت: خونمون به سلیقه مادرشه. خونم مثل طویله است.<br> &nbsp;حاکم پرسید: دیگه چی؟<br> &nbsp;آهو گفت: تا یه چیزی بهش می گم عر عر راه می ندازه.<br> &nbsp;حاکم پرسید: دیگه چی؟<br> &nbsp;آهو گفت: اعصابم رو خورد کرده. هر چی ازش می پرسم مثل خر بهم نگاه می کنه.<br> &nbsp;حاکم پرسید: دیگه چی؟<br> &nbsp;آهو گفت: از من خوشش نمیاد. همش می گه لاغر مردنی هستم چون موقع ... ٬ ...ش تا ته توی من جا نمی شه برای همین یه سر به من خیانت می کنه اما من تا به حال به روی خودم نیاوردم.<br> &nbsp;حاکم رو به الاغ کرد و پرسید همسرت راست می گه؟<br> &nbsp;الاغ گفت: آره.<br> &nbsp;حاکم گفت: چرا این کارا رو می کنی؟<br> &nbsp;الاغ گفت: زنمه٬ پولشو می دم. این اگه عشق سرش می شد با من خر ازدواج نمی کرد.</b></font></span></p> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">عکس، تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255)">&nbsp;</p> </b> </div> </strong> </div> text/html 2017-01-14T09:21:21+01:00 yaadust.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی اشتباهاتی که زندگی زناشویی را به طلاق می کشاند http://yaadust.mihanblog.com/post/3494 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 55px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); line-height:55px">&nbsp; <br> &nbsp;</p> </b> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 0px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF; text-decoration:overline blink"> <h3 class="r" style="line-height: 55px"><font size="5" face="Arial"> <font size="6"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiz-b7mscHRAhXGORQKHQmVAi8QFggXMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fvista.ir%2Farticle%2F204212%2F%25DB%25B7-%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582-%25D9%2585%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF&amp;usg=AFQjCNF1DmoydK_4CRmSS-d0JZtNji4T4w&amp;sig2=WVFZ-zJbk8zTRz7K6ejN3Q">&nbsp; اشتباهاتی که زندگی زناشویی را به طلاق می کشاند</a></font></font></h3> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); line-height:55px">&nbsp;</p> <b> <h1 style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0px; padding: 0px" class="title"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="4" color="#0000ff" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="4" color="#0033cc" face="Arial">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="4" color="#0000ff" face="Arial">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="4" color="#0033cc" face="Arial">عنوان اصلی</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="4" color="#0000ff" face="Arial">، به پیوند فوق اشاره </font></span></b></span> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="4" color="#0000ff" face="Arial">کنید </font></span></b></b> <font size="4">&nbsp;</font></h1> </b> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); line-height:55px">&nbsp;</p> </b> <font size="5"> <span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </b></span></font><p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"><font size="5"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b> &nbsp; هر ساله میلیونها نفر در سراسر دنیا از یكدیگر جدا می شوند و خود، والدین و كودكان خود را دچار پیامدهای بعد از طلاق می كنند. متاسفانه آمار طلاق نیز در كشور ما به طرز وحشتناكی در حال گسترش است. پدیده طلاق از آنجائی برای جامعه شناسان حائز اهمیت است كه </b> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> هسته مركزی خانواده های نسل آینده بشر در خطر است</b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">.&nbsp;&nbsp; </b> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="background-color: #FFFFCC"> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> امروزه زوجهای جوان بدون توجه به عواملی كه والدین آنها در گذشته برای شناخت همسر مناسب استفاده می كردند ازدواج كرده </b> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> و فكر می كنند كه روشهای مطمئن ولی قدیمی گذشته برای زندگی در عصر حاضر كاربردی ندارند.</b></font></span><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> متاسفانه </span> </b> <font color="#6600CC"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">ازداوج های كه این روزها صورت می گیرد بیشتر از آنكه جنبه خانوادگی داشته باشد جنبه عاطفی داشته و بدون شناخت كافی از روحیات و ویژگی های اخلاقی طرف مقابل صورت می گیرد.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> در كنار مواردی كه از درون باعث از هم پاشیدگی خانواده می شود گاه عواملی از دنیای خارج باعث ایجاد مشكلات گوناگون در محیط خانواده و نهایتا طلاق می گردد.</span><span style="background-color: #FFFFCC"> این مقاله بر اساس نظرات بیش از دهها خانم و آقائی نوشته شده است كه از همسران سابق خود جدا شده اند و زمانی متوجه اشتباهات خود شده اند كه دیگر دیر شده و فرصتی برای آنها باقی نمانده بود</span><span style="background-color: #E3FFFF"> ولی شاید هنوز برای شما دیر نشده باشد و بتوانید با انجام اقدامات موثر زندگی خانوادگی تان را از تباهی نجات دهید. اولویت مطالب ذكر شده بر اساس بیشترین مواردی است كه زندگی زناشویی را به سمت دروازه طلاق هدایت می كند.<br> به والدین تان اجازه دخالت ندهید:<br> این قانون طبیعت است كه هرموجودی در طبیعت روزی باید مستقل شده و روی پای خود بایستد. این حقیقت همانقدر كه برای حیوانات صدق می كند برای انسانها نیز صادق است. انسانها ازدواج می كنند تا مستقل شوند.</span></b></b><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: #000000"> اشتباهی كه تعدادی از والدین مرتكب می شوند این است كه آنها با نیت خیر خواهانه خود یا بعضا سنگ اندازی در زندگی فرزندان خود دخالت می كنند. والدین با دخالت در زندگی فرزندان خود تنها زندگی آنها را تلخ می كنند</span></font></b><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> </span></b> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">(((</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> </span></b> <font color="#6600CC"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFF00">یعنی وقتی توصیه میکنند که برای انتخاب همسر، به محسنات وَ ملاکهایی اهمیت بدهید که پایدارترند وَ همچون برخی ملاکهای عاطفی، مادی، وَ غیره گذرا وَ سُست-پایه نیستند، بی-ربط میگویند وَ کلاً با اینگونه توصیه-ها دارند موجب شکست وَ بدبختی فرزندشان میشوند!!!؟</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF">_ </span></b><span style="background-color: #E3FFFF"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> عـبـــد عـا صـی</b><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </b></span> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">)))</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF">. </span> <span style="background-color: #FFFFCC">بعد از ازدواج اگر زن یا شوهر به طور كامل از والدین خود جدا نشده باشند احتمال بروز این مشكل در زندگی زناشویی آنها بیشتر است</span><span style="background-color: #E3FFFF"> </span></b> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">(((</span></b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp; این ادعا در مواردی صادق-ست که عملاً برای جانبداری از فرزندشان یا دلسوزی برای او، دخالتهای بیجا وَ غیرمنصفانه میکنند. نکته-ی مهم این-ست که زوجین با احترام وَ نرمی از والدین مربوطه-شان تشکر کرده وَ به آنها بفهمانند که محبت-شان را درک کرده، ولی اجازه بدهند هر وقت نیاز به مشورت داشتند، خودشان مسأله را با آنها مطرح کرده وَ بهترین راه حل را انتخاب خواهند کرد. والدین اگر اشتباهی هم بکنند، غرض وُ مرضی در آن نیست، مگر برخی از آنها که به دلایل مختلف، از یکی از زوجین خوش-اش نمیآید وَ بی-جهت، ناسازگاری میکند _ </b> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> عـبـــد عـا صـی</b><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </b></span> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">)))</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF">. معمولا خانواده های تك فرزندی دوست ندارند كه فرزندان آنها بعد از ازدواج از آنها جدا شوند و بدون توجه به این نكته كه اینكار ممكن است باعث بوجود آمدن مشكلاتی در زندگی زناشویی شود سعی می كنند تا همسر فرزند خود را مجبور به زندگی در خانه مشترك كنند. ممكن است زوجین به علت بعضی از مشكلات مالی بخواهند تا در خانه اقوام یا والدین خود زندگی كنند. در چنین هنگامی نباید وضعیتی را برای زوجهای جوان درست كرد كه آنها به جز مشكلات مالی خود مشكلات دیگری نیز پیدا كنند. بسیاری از زوجهای كه از همسر خود طلاق گرفته اند به این موضوع اشاره می كنند كه دخالت های بیجای والدین نه تنها مشكلی را حل نمی كند ، بلكه باعث جدایی آنها از یكدیگر می شود. هنگامی كه شخصی ازدواج می كند باید قدرت تصمیم گیری مستقل داشته باشد و اجازه ندهد كه دیگران ( هر كسی كه می خواهد باشد) برای زندگی اوتصمیم بگیرند. </span></b> <font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">خانم م. ك در صحبت هایش به این موضوع اشاره كرد كه نه در ازدواج و نه در طلاق نقشی نداشته است. والدین او شوهرش را به او تحمیل كردند و بعد از چند وقت او را مجبور كردند تا از شوهرش طلاق بگیرد.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"><br> از مشاور خانواده كمك بگیرید:<br> در واقع مشورت با متخصصان مسائل خانوادگی به یك ضرورت اجتماعی در دنیای امروز تبدیل شده است و نباید با بی توجهی از كنار آن گذشت. اگر امروز می خواهید كه زندگی آرامی داشته باشید و در پرورش و راهنمایی درست فرزندان و غیره راه خطا را نروید( همیشه ریشه همه مشكلات در روابط زناشویی نیست، گاهی مشكلاتی كه بوجود می آید و ریشه زندگی خانوادگی را خشك می گرداند بعلت اختلافاتی است كه بر سر نحوه تربیت فرزندان بوجود می آید) می توانید از نظرات یك كارشناس برای اداره هرچه بهتر زندگی خود كمك بگیرید. در گذشته اگر كسی چنین كاری را انجام می داد او را دیوانه و نادان فرض می كردند ولی در دنیای امروز اگر كسی مشكلی داشته باشد و برای یافتن راه حل به متخصص مراجعه نكند دیوانگی كرده است و از نظر مردم اجتماع چنین شخصی یك انسان نرمال و طبیعی نیست.</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> مشكلات در ابتدای زندگی به نسبت كم و بیش دامن همه زوجهای جوان را می گیرد و زوجهای جوان بعلت عدم تجربه كافی ممكن است عكس العمل های مناسبی از خود نشان ندهند. البته اكثر مشكلات به راحتی در كانون خانواده قابل حل است. برای اینكار زوجین فقط باید كمی انعطاف پذیری از خود نشان دهند و از گوش شنوای خود برای شنیدن نظرات درست طرف مقابل استفاده كنند.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> با این حال پرسشهای وجود دارند كه زوجها به تنهایی نمی توانند برای آنها پاسخی پیدا كرده و در این صورت باید به مشاوره خانواده مراجعه كنند. مشاور خانواده فقط برای تنظیم خانواده نیست. در كشورهای اروپایی مشاوره خانواده نقشی بسیار بیشتر از آن چیزی دارد كه مشاوران در كشورهای آسیایی دارند. طبق طبقه‌بندی‌های تشخیص روانپزشكی مسائل و مشكلات زناشویی و خانوادگی یكی از بالاترین علل رجوع به كلینیكها و مراكز خدمات مشاوره‌ای است كه این خود گواه صحت مطالب ذكرشده است.<br> </span></b><font color="#FFFFFF"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #00B700">&nbsp;به همسر خود بی توجهی نكنید: </span></b> </font> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"><br> زوجین باید از هر طریقی كه می توانند به یكدیگر محبت كنند. بعضی از زوجهای جوان اینطور فكر می كنند كه فقط با خرید كادوهای گران قیمت است كه می توانند علاقه خود را به همسرشان نشان دهند.</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> گاهی یك شاخه گل سرخ و یا یك عبارت "عزیزم دوستت دارم" تاثیری بر روی همسر می گذارد كه گران قیمت ترین هدیه دنیا نمی تواند جای آنرا بگیرد.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> گفت و گو با زوجهای جوان نشان داده است كه آنها از طریق مادیات نمی توانند به عشق و عاطفه مورد نیاز برسند، چیزی كه آنها خواستار آن بودند محبت و صمیمیت بدون قید شرط همسرانشان بوده است.&nbsp; </span></b><font color="#00B700"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">&nbsp;روشهای مثل كادو دادن، گل خریدن، بیرون شام خوردن یا ... فقط جنبه كمكی دارد و به تنهایی نمی تواند در زندگی مشترك تولید عشق كند.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> یكی از خانمها در صحبت های خود به این موضوع اشاره كرد كه "شوهرم هر وقت من را كتك می زد بعدش برایم هدیه می خرید تا از من معذرت خواهی كند، من هم بخاطر زندگی مشتركمان او را می بخشیدم ولی این كار در او به عادت تبدیل شده بود. شوهر من پیش خود این طور فكر می كرد كه هر وقت بخواهد می تواند مرا كتك بزند و بعدش برای من یك هدیه بخرد و همه چیز را حل كند." این خانم علت شكست زندگی زناشویی خود را بی توجهی همسرش به نیازهای عاطفی زندگی خود می دانست، چیزی كه هیچ همسری تحمل آنرا ندارد.<br> انتطارات تان را از همسرتان مشخص كنید:<br> </span></b><font color="#00B700"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">&nbsp;به یاد داشته باشید كه نفرت نیازی به یاد گرفتن ندارد، فقط كافی است تا برانگیخته شود، در عوض باید محبت و دوست داشتن را آموخت. لازمه یك ارتباط خوب در زندگی زناشویی مشخص شدن خواسته ها و محدودیت هاست.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> اولین قانون زندگی مشترك این است كه انتظارات شما از همسرتان باید منطقی باشد و دوم اینكه همسر شما نیز دقیقا متوجه مفهوم انتظارات شما شده باشد تا جائی برای هیچ سوء تفاهمی باقی نماند. بسیاری از زوجین انتظار دارند كه بعد از ازدواج وارد یك سرزمین رویایی و پر از شادی شوند، غافل از اینكه گاهی اوقات در زندگی مشكلاتی پیش می آید كه ناشی از عدم درك صحیح طرف مقابل است.</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> عدم درك نیازهای طرف مقابل باعث ورود سرزنش به مرز عاطفی زندگی مشترك و نهایتا از بین رفتن احساس احترام نسبت به یكدیگر می شود. یكی از سوالاتی كه زوجین باید از خود بپرسند این است كه برای جلوگیری از ایجاد تشنج در زندگی از چه چیزهایی باید صرفنظر كنیم؟</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> مطرح كردن این سوال خیلی مهم است. چون نه زن و نه مرد هیچكدام نمی توانند به تمام نیازهای یكدیگر پاسخ مثبت دهند و از این رو باید از تعدادی از خواسته های خود صرفنظر كنند. گاهی اوقات صرفنظر كردن از یك خواسته می تواند زندگی مشترك را از رسیدن به بن بست نجات دهد. هنگامی كه زوجین فكر میكنند تمام اقدامات و تلاش های آنها بی نتیجه است می بایستی موضع خود را عوض كنند. این یك اصل استراتژیك در زندگی زناشویی است. با این كار احساس عدم توانایی كاهش پیدا می كند و خشم و كینه ای در زوجین نسبت به یكدیگر بوجود نمی آید. فراموش نكنید هنگامی كه بخاطر همسرتان از خواسته ای می گذرید با این كار به او نشان می دهید كه چقدر او را دوست دارید و با شهامت مسئولیت زندگی تان را به دست گرفته اید.<br> </span><span style="background-color: #FFFF00">&nbsp;از اعتیاد دوری كنید: </span><span style="background-color: #E3FFFF"><br> پدیده شوم اعتیاد نه تنها باعث از بین رفتن فرد می شود بلكه كانون زندگی مشترك را نیز از بین می برد. متاسفانه زوجهای جوان زیادی وجود دارند كه بعد از ازدواج در اثر شرایط گوناگون ( مشكلات ، رفقای ناباب و ...) به سمت اعتیاد می روند. هر نوع اعتیادی ( چه اعتیاد به مواد مخدر، نوشیدنی ها الكی یا اینترنت و...) می تواند زندگی مشترك را به نابودی بكشاند. اعتیاد از هر نوعی كه باشد باعث بوجود آمدن بی اعتمادی در زندگی مشترك می شود و نهایتا روابط درون و برون خانوادگی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. سوای از مسائل معنوی كه اعتیاد آنها را نابود می كند اعتیاد از نظر مالی نیز مشكلات سنگینی را به كانون خانواده تحمیل می كند.</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> نقش همسران در زمان اعتیاد در قبال یكدیگر بسیار مهم است. این درست نیست كه زندگی مشترك فقط به بهانه اعتیاد همسر به طلاق منتهی شود. در اعتیاد یك شخص عوامل مختلفی نقش دارند. بهترین كمكی كه كسی می تواند به همسر معتاد خود بكند این است كه به جای اینكه او را در این زمان ترد كند به او فرصتی بدهد تا سلامتی خودش را باز یابد.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> طلاق در زمان اعتیاد نه تنها وضعیتی را بهتر نمی كند بلكه سبب پیچیده تر شدن درمان برای همسر بیمار می شود. برای پدیده اعتیاد تعاریف مختلفی ارائه شده ولی ساده ترین تفكر كه به شما اجازه می دهد همسرتان را در این زمان مانند سابق دوست داشته باشید این است كه فكر كنید او فقط بیمار شده است و شما باید از او مراقبت و پرستاری كنید. فراموش نكنید كه</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> همسرانی كه در لحظات بیماری وسختی همسر خود را رها نمی كنند و او را عاشقانه دوست می دارند همسران واقعی هستند.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> طلاق آخرین مرحله است:<br> متاسفانه</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> بزرگترین اشتباهی كه زوجهای جوان در ابتدای زندگی مشترك خود مرتكب آن می شوند این است كه فقط به تفاهمات اولیه و زود گذرخود فكر می كنند و به سراغ اختلاف نظرهای اساسی نمی روند و بعد از گذشت مدت زمان كوتاهی به این نتیجه می رسند كه به درد یكدیگر نمی خورند و تنها راهی كه برای آنها باقی مانده است طلاق است.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> در هر زندگی زناشویی مواردی پیش می آید كه همسری به وظایف خود عمل نمی كند و ممكن است رفتاری نامناسب نیز داشته باشد. این اتفاقات در زندگی غیره طبیعی نیستند. شاید به نوعی بتوان گفت كه این اتفاقات نوعی آزمایش الهی هستند و آزمون زوجین این است كه ببینند آیا می توانند سربلند بیرون بیایند!</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> مشكلات زندگی زناشویی فقط در خانواده شما وجود ندارد بلكه در تمام خانواده ها و در مقیاس مختلف وجود دارد. تنها كاری كه زوجین باید در قبال این مشكلات انجام دهند این است كه زیاد سخت نگیرند و با حمایت و راهنمایی های خود به همسرانشان كمك كنند تا زودتر به مدار طبیعی زندگی شان برگردند.</span></b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #E3FFFF"> در واقع با واقع گرایی و نه آرمان گرایی می توان تمام مشكلات زندگی زناشویی را حل كرد، ولی مشكل این است كه زوجین زمانی را كه باید صرف ریشه یابی مشكلات خود كنند را هدر می كنند و به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه می پرند و در نهایت فكر می كنند كه با عوض كردن همسر خود می توانند مشكلات را از بین برده و زندگی جدید لذت بخشی آغاز كنند. متاسفانه امروزه قانون طلاق برای فسخ ازدواج بسیار آسان است ولی آیا كسی می تواند بگوید كه بعد از طلاق و ازدواج مجدد خوشبخت خواهد شد؟ تحقیقات نشان داده است كه افرادی كه از همسر خود راضی نبوده ، به همان نسبت در ازدواج مجددشان از همسر جدید خود راضی نبوده اند.<br> </span></b><font color="#00B700"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFFF">&nbsp;به جرات می توان گفت كه داروی مبارزه با سرطان طلاق حفظ تعهد اخلاقی در تمام شرایط ( سختی ها و خوشی ها ) است. زوجهای جوان بسیاری وجود دارند كه در ابتدای ازداوج به یكدیگر می گویند ‌‌‌" تنها مرگ می تواند ما را از یكدیگر جدا كند" ولی بعد از اینكه با مشكلات زیادی رو به رو شدند تعهدات اخلاقی خود را نسبت به همسر خود نادیده می گیرند و نهایتا طلاق به جای مرگ آنها را از یكدیگر جدا می كند.</span></b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> یك روش مناسب برای تقویت زندگی زناشویی صحبت كردن در مورد طلاق در ابتدای ازدواج است. ممكن است اینكار از نظر تعدادی از زوجهای جوان صحیح به نظر نیاید ولی زوجین باید بدانند كه نظر همسر آنها نسبت به پدیده طلاق چیست. این كار به آنها كمك می كند تا طرف مقابل خود را بهتر بشناسند. ( </b><font color="#CE0000"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">یكی از آقایانی كه همسر خود را طلاق داده بود در صحبت هایش به این موضوع اشاره كرد كه از نظر او یك مرد تا زمانی كه یكبار یك زن را طلاق ندهد مرد نمی شود!</b></font><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">)<br> </b></span><font color="#00B700"> <b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFCC">&nbsp;حرف آخر: عشق وام بانكی نیست </span></b> </font> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFCC"><br> </span><span style="background-color: #E3FFFF">خوشبختی در روابط زناشویی مانند پول است، به راحتی می توان آنرا به دست آورد اما نگه داشتن آن برای مدت زمانی طولانی كار هر كسی نیست. زوجین كار می كنند،پول در می آورند و هزاران سختی و مشكل را پشت سر میگذارند تا به خوشبختی برسند و بتوانند با كسی كه دوستش دارند به راحتی زندگی كنند. وقتی كه هنوز با یكدیگر ازدواج نكرده اند حاضرند برای جلب رضایت همدیگر خودشان را به آب و آتش بزنند ولی بعد از ازدواج دیگر از تب و تاب اولیه می افتند. چرا؟؟؟ عشق برترین اسم و دوست داشتن قشنگ ترین فعل دنیاست و جملاتی كه در آنها از این اسم و فعل استفاده شده باشد برای انسانها ارزش بسیاری دارد. شنیدن عبارت دوستت دارم حتی از زبان یك غریبه برای انسان خوشایند است ، چه برسد به اینكه همسری این جمله را از زبان كسی بشنود كه او را دوست دارد.&nbsp;&nbsp; آیا زندگی مشترك كمتر از آن است كه نخواهید برای حفظ آن دوباره خودتان را به آب و آتش بزنید؟ مطمئن باشید یك پدر موفق بودن ، یك همسر فوق العاده بودن ارزش آن را دارد كه بخواهید بخاطر آن دوباره از خود فداكاری نشان دهید. فراموش نكنید كه با ازدواج به آخر خطر نرسیده اید بلكه تازه به شروع همه چیز رسیده اید و باید برای حفظ زندگی مشترك خود تلاش كنید تا نتیجه تمام زحمات گذشته شما به هدر نرود.</span></b><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:#FFFFFF"> اكنون كه صاحب یك زندگی شده اید باید بدانید كه به بمنظور تقویت آن باید چه كارهایی انجام دهید تا بتوانید خوشبختی را در روابط زناشویی تان بیمه كنید. فراموش نكنید كه روابط شیرین و دوستانه در زندگی مشترك در حقیقت از رفتار شما نشات می گیرد و اگر شما قوانین و اصول مطرح شده در این موارد را بكار بگیرد می توانید صاحب شیرین ترین زندگی زناشویی شوید.</b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> متاسفانه در دنیای امروز خلا های عاطفی زیادی در كانون خانواده ها بوجود آمده و تنها چیزی كه می تواند این شكاف های عمیق را پر كند عشق توام با محبت است.</b></span><font color="#00B700"><b style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span style="background-color: #FFFFFF"> برای برخی عشق مانند وامی بانكی است كه باید به اقساط پرداخت شود. عشق وام نیست. بعضی ها به غلط فكر می كنند كه نباید بیش از حد به همسر خود ابراز علاقه كنند زیرا ممكن است او از عشق آنها سیر شود و برای او عادی شود. این اشخاص فراموش كرده اند كه انسانها كبوتر نیستند كه برای اهلی كردن آنها بالهایشان را ببندیم و كم كم به آنها غذا بدهیم و این ترس را در آنها بوجود بیاوریم كه در صورت فرار كردن از این خانه از گرسنگی می میرند.</span></b></font><span style="background-color: #E3FFFF"><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -1px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> در حقیقت چنین انسانهای از ترس اینكه مبادا همسرشان آنها را ترك كند اقدام به اینكار می كنند. همانطور كه كبوترها فقط بخاطر غذا در آن خانه می مانند نه بخاطر عشق به صاحب شان.</b><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br> </b></span></font> <b style="color: #0000FF; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> <span style="background-color: #FFFFCC"><font size="4" face="Arial"> منبع : خبرگزاری آفتاب</font></span></b></p><b style="color: #0000FF; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </b> <b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); text-align:justify; line-height:55px"> <b><font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font color="#0000FF" face="Arial">&nbsp;تهیه وَ تدوین :</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font color="#0000FF" face="Arial">عـبـــد عـا صـی </font> </span> </span></font></b> </p> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="background-color: rgb(242, 255, 255); line-height:55px">&nbsp;</p> </b> </b></div><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> </b></strong><b style="color: #0033CC; font-family: Microsoft Sans Serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: -2px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> </b></div>